StatpedMagasinet 1–2015

Mobbing og krenkelser i skolen

17.000 barn og unge opplever mobbing og krenkelser i skolen. For en del er mobbingen så alvorlig at det går ut over helse og skolegang. Barn og foreldre som ikke opplever å bli hørt på skolen, møter et klagesystem som er lite tilgjengelig, og som ikke har de nødvendige maktmidler for å stanse alvorlige lovbrudd. Dermed kan mobbingen følge barn gjennom hele skoleløpet.

Barneombudet anbefaler:

  • Regjeringen bør sørge for at det finnes en lett tilgjengelig klageinstans med hjemmel til å pålegge kommuner å sette i verk alle mulige tiltak i alvorlige mobbesaker 
  • Barn og foreldre som trenger det, bør få uavhengig hjelp lokalt, slik at flere saker blir løst raskere og på lavest mulig nivå.
  • Opplæringsloven bør endres slik at den gir hjemmel for tydelige virkemidler ved lovbrudd: 
  1. Sanksjoner overfor kommuner som bryter kapittel 9A i loven. - 
  2. Erstatning for tort og svie til elever som opplever alvorlig mobbing.
  3. Reaksjoner overfor tilsatte som krenker elevene. 
Kilde: Heftet «Ta barn på alvor», barnepolitiske anbefalinger. Mars 2015. www.barneombudet.no

Utredning om mobbing

Djupedalutvalget kom i mars med NOUen «Å høre til, virkemidler for et trygt psyko-sosialt skolemiljø», populært kalt mobbeutvalget. Utredningen er i skrivende stund til høring, med frist i juni. Artikkel 12 i barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å bli hørt i saker som angår dem. Mobbing i skolen er et tema som først og fremst angår barna selv, selv om mobbing også har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Barneombudet mener at det er helt avgjørende at Djupedalutvalget, som skal foreslå tiltak til hvordan man skal håndtere mobbesaker i skolen i fremtiden, legger stor vekt på barns egne erfaringer fra sitt møte med dagens system og barnas forslag til forbedringer. Barneombudet har gjennomført samtaler med barn og unge over hele landet og utarbeidet rapporten «Jeg vil drømme gode drømmer», for å sikre at barn og unges stemmer kommer med i utredningen. Les med www.barneombudet.no

NO 1 OUT

Med heftet NO 1OUT løfter Forandringsfabrikken i Redd Barna frem unges egne versjoner av mobbehverdagen i Norge. Et etterlengtet bidrag i mobiliseringen mot mobbing som kanskje i for stor grad har vært preget av voksnes beskrivelser, tolkninger og løsninger. På nye måter og med visuelle uttrykk formidler 14-15 åringer fra ulike deler av landet sterke og vare meldinger om hva som sårer, om synet på mobberen og den som blir mobbet. Ønsket med boken er at erfaringene boka formidler kan inspirere voksne i skole, barnevern, og kultur- og organisasjonsliv til å legge til rette for at unge selv blir aktører i kampen mot mobbing. Følg med på nettstedet www.no1out.no

Side 10 av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!