StatpedMagasinet 2–2018

Etterlyser holdningsendring

– Nordahl-utvalget retter et kritisk lys på pedagogisk-psykologisk tjeneste. Utvalgets beskrivelse av virkeligheten er presis, men jeg er ikke enig i medisinen de foreskriver, sa professor Peder Haug under debatten på Fagtorg 2018 i Statped midt.

Peder Haug
Peder Haug er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda i avdeling for lærerutdanning. Han var forskningsleder for Program for evaluering av reform 97 for Norges forskningsråd. Han har også forsket på tilrettelagt opplæring i skolen.

Haug delte to perspektiver med deltakerne: Ta barn på alvor og sørg for at lederskapet i tjenestene er godt.

Sett barnet i sentrum

Haug forteller en historie fra hverdagen. En gutt ble oppfattet som urolig og fikk merkelappen adferdsvansker på skolen. Da han flyttet og byttet skole, kom han inn i et helt nytt spor. Den nye skolen var positiv til hans egenart. Når han pratet, ble han oppfattet som en som ønsket å fortelle, ikke en som avbrøt med snakk og var udisiplinert. – Bruk eksemplet til å reflektere over hvem som skal endre seg. Det er da urimelig å forvente at det bare er barna som skal endre adferd. Det er også en oppgave for oss voksne, sier Haug.

Tidstyv

Haug er overrasket over at utredning og rapportskriving i dagens PP-tjeneste tar 80 prosent av arbeidstiden til rådgiverne. – Tendensen derimot, overrasker meg ikke, utdyper Haug. Han mener at noe av rapportskrivingen med fordel kunne ha vært byttet ut med å fokusere på barnet som skal ha hjelp. – Snakk med barnet og diskuter med de nære voksne for å finne tiltak som virker. Klarer PP-tjenesten å endre kurs, vil forholdet mellom PP-tjenesten og dem de skal betjene, bli bedre. Og ikke minst vil kvaliteten på arbeidet høynes. Barnekonvensjonen er et veldig godt argument for at arbeidet skal dreies mot barnet og dets behov.

Endring er vanskelig

– Jeg er ikke overbevist om at vi løser utfordringene med dagens spesialundervisning ved å utrede hvert barn på ekspertnivå og ta ulike tester, sier Haug. – Forestillingen om at vi må sette en diagnose for å finne frem til egnede tiltak, stemmer ikke i praksis. Skal vi snu dette, må det skje en holdningsendring. Eksisterende kunnskap og praksis må suppleres og erstattes med ny. Er det noe vi vet, som også forskningen viser, er det at endring er vanskelig. Jeg er ikke tilhenger av å endre for mye med et pennestrøk. Brutale endringer fører til sterke motkrefter, og det er i alle fall ikke til barns beste, mener Haug.

– Endringer må starte på toppen for å sikre at endringene gjennomføres i praksis. Skal arbeidsmåten og kulturen i støttesystemet lykkes med dette, må det initieres av eiere og ledere. Oslo kommunes ledere og politikere er forbilledlig i den sammenheng, mener Haug, og presiserer at han ikke er enig i alt som gjøres der. I Oslo er politikerne opptatt av skolen – de jubler, tar imot kritikk og deltar i diskusjoner – det er slike skoleeiere vi trenger i fremtiden, de som er opptatt av skolen og forvalter ansvaret sitt godt.

Større bevissthet

Haug legger til at dagens system er veldig personavhengig, alle elever kan lære og mestre når man tar utgangspunkt i eleven selv.

– Jeg håper at det om ti år er en lærerutdanning som dyrker mangfold og utdanner lærere som vil være til nytte for alle barn, også de som trenger spesiell tilrettelegging for læring. Barnehagemyndighet og skoleeiere må bli mer bevisst sitt ansvar, mener han. – Mitt håp er at PP-tjenesten fremover vil fokusere mer på å være en støtte for barnehager og skoler og at de gir slipp på dagens rolle hvor de nokså ensidig tar spesialistenes perspektiv. Jeg håper også at PP-tjenesten vil bli mer interessert i de nære aktørene og deres perspektiver på saken. Hvis jeg skal være realistisk, tipper jeg at systemet vil fortsette som før, men med endret innhold og aktivitet. Manglende endring vil føre til at PP-tjenesten legger ned seg selv, sier han.

– Jeg tror at Statped vil bli mer handlekraftig, at de i større grad rykker ut dit hjelpen trengs og at kompetansen spisses ytterligere. Noen av ansvarsområdene flyttes til kommunene. Men her har vi et dilemma; hvordan skal vi greie å flytte kompetansen? spør Haug.

Side 17 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!