StatpedMagasinet 2–2018

Kommunikasjonsformer med ASK

En elev bruker minspeak for å snakke med to andre elever
Imanuel og Lasse på Sagstad skole snakker sammen ved å bruke kommunikasjonsverktøyet Minspeak.

Avhengig av den enkeltes behov skal de alternative kommunikasjonsformene
fungere kompenserende, erstattende eller støttende for det manglende
talespråket. ASK er personens stemme. 

Et kommunikasjonsmiddel må inneholde et ordforråd (i form av grafiske og/eller materielle symboler) som er tilpasset ASK-brukerens språklige og kognitive nivå, samtidig som det fremmer språklig utvikling og læring.

Partnerfortolket kommunikasjon

Partnerfortolket kommunikasjon er en holdning og en strategi som er viktig for å skape gode samspill og gode utviklingsmuligheter for personer på et førspråklig utviklingstrinn. Det er en samspillsform som i stor grad er kroppslig basert, knyttet til bevegelse og berøring. I samspillet må kommunikasjonspartneren bestrebe seg på å fange opp elevens signaler, gjøre en fortolkning av den mulige meningen bak og gi eleven et tilpasset svar. Den som er sammen med eleven, må utvise stor sensitivitet og ha et blikk for hva eleven forteller gjennom sine handlinger, reaksjoner og væremåter.

Ikke-hjulpet kommunikasjon

Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsformer der den som kommuniserer, lager språkuttrykkene selv. Det å kunne produsere uttrykkene selv, gjør språket lett tilgjengelig.

Håndtegn

Håndtegn er ord som utformes med hendene. Talespråk supplert med håndtegn kaller vi norsk med tegnstøtte (NMT).

Taktil kommunikasjon

Taktil kommunikasjon knyttes til bruk av berøringssansen og handler om å kommunisere gjennom berøring. Dette kan være aktuelt for elever med kombinerte syns- og hørselstap.

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon handler om at andre berører personen og brukes ofte som støttefunksjon. Det er et taktilt tegn eller berøringssystem hvor man benytter rygg, skulder, overarm, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Bruk av haptisk informasjon er ikke en egen kommunikasjonsform, men tilleggsopplysninger som gis taktilt samtidig med annen type kommunikasjon: tale, tegnspråk, konkreter eller liknende.

Hjulpet kommunikasjon

Ved hjulpet kommunikasjon er ASK-brukeren avhengig av et kommunikasjonsmiddel. Kommunikasjonsmiddelet kan være en peketavle eller en grafisk kommunikasjonsbok, talemaskin eller materielle symboler. Et eksempel er bliss, som er et grafisk symbolspråk. Det kan være en gjenstand som inneholder et ordforråd og som kan brukes av ASK-brukere for å uttrykke seg eller for å støtte tale. Vi skiller mellom kommunikasjonsmidler med og uten stemme. Skal et kommunikasjonsmiddel være funksjonelt, må det være individuelt tilpasset og alltid tilgjengelig for ASK-brukeren.

Mange ASK-brukere vil ha behov for å kunne bruke ulike kommunikasjonsmidler alt etter hva som er mest effektivt eller mulig i ulike situasjoner. Det som fungerer sittende, vil ikke alltid fungere når man står. Kommunikasjonsmidler som fungerer på én arena, for eksempel i klasserommet, vil ikke nødvendigvis fungere i bassenget.

Papirbaserte kommunikasjonsmidler

Dette er grafiske symboler og skrift trykket på ulike typer papir. Når en snakker sammen, peker kommunikasjonspartnerne på eller viser de grafiske symbolene eller skriften samtidig som de setter ord på det de peker på.

Ortografisk skrift og grafiske symboler brukes og organiseres på forskjellige måter. De vanligste måtene å organisere grafiske symboler på, er som enkle symboler, tematavler, samtaleplansjer eller som kommunikasjonsbøker.

Talebokser

Talebokser er eksempel på et enkelt kommunikasjonsutstyr med stemme. Det kan leses inn ett eller noen få utsagn, men de må tas bort når noe nytt skal legges til.

Talemaskiner

Talemaskiner er enkelt sagt datamaskiner som kan snakke. De kommer i mange fasonger og med ulike tilpasninger. Ved bruk av talemaskin får eleven en stemme.

Side 6 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!