StatpedMagasinet 2–2018

Raskere og mer tilpasset hjelp

Ambisjonene for norsk skole er store. Målet er å gi hver enkelt elev mulighet til å lykkes, uansett forutsetninger. Det innebærer blant annet at alle skal kunne møte utfordringer de kan mestre og utvikle seg etter.

Rikke Høistad SjøbergVi har ulike forutsetninger, og alle barn skal møtes med forventninger og ambisjoner i skolen. Ambisjonene for skolen stiller store krav til både lærere, spesialpedagoger og ledelse. Alle barn og unge har krav på et godt og inkluderende pedagogisk tilbud. For regjeringen er det et mål å styrke innsatsen på inkluderingsfeltet.

Flere skritt i riktig retning

Vi er i gang med arbeidet med å bygge sterkere lag rundt barna. For de yngste er det en viktig forutsetning at de har nok trygge voksne rundt seg. Strengere krav til antall barnehagelærere og bemanningsnormen er viktige ledd i dette. Videre er det innført plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. For å gi barna bedre oppfølging er det innført en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale institusjoner som kommunehelsetjenesten. Dette kommer alle barn til gode, men er særlig viktig for barn og unge med behov for særskilt støtte og tilrettelegging.

Barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Opplæringslovens og friskolelovens bestemmelser om alternativ og supplerende kommunikasjon trådte i kraft i 2012. Vi har nå fått på plass en tydeliggjøring også i barnehageloven. Det gjøres også klart at spesialpedagogisk hjelp inkluderer nødvendig opplæring i ASK. Dette innebærer både opplæring i å bruke kommunikasjonsmidlet barnet trenger og opplæring i å kommunisere med eller uten hjelpemidler.

Mer informasjon og kompetanse

Statped har over tid gjort betydelig innsats på ASK-feltet, blant annet når det gjelder veiledning og læremidler. Over tid har ikke barn og unge med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon vært direkte bortskjemte når det gjelder omfanget av tilpassede læringsressurser. Det pekes fremdeles på behov for mer informasjon og kompetanseheving, så selv om vi er på rett vei, er vi på ingen måte i mål.

Statped fikk derfor i 2017 oppdraget med å forsterke og intensivere sitt arbeid på ASK-området. De tok fatt på arbeidet med stort engasjement. Det er opprettet et tverrfaglig ressursteam, det arbeides med utvikling av e-læringsmoduler og opplæringspakker og det kommer nå en veileder om ASK i barnehagen. I tillegg sees det på hvordan man kan styrke tidlig innsats og god vurderingspraksis. Jeg får tilbakemelding fra engasjerte foreldre om at de er imponert over arbeidet Statped legger ned på dette feltet, og det viser at innsatsen Statped legger ned, legges godt merke til.

Store svakheter

Inkluderende felleskap i skolen og spesialundervisning har kommet høyt på agendaen i år. Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk og et internasjonalt mål.

Rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» fra en ekspertgruppe ledet av professor Thomas Nordahl, viser store svakheter i spesialundervisningen og tilretteleggingen for barn og unge med særskilte behov. Mange barn får hjelp for sent, halvparten får spesialundervisning av ufaglærte og en av tre elever som får spesialundervisning, blir tatt ut av klasserommet. Slik kan vi ikke ha det.

Vi har, både i skolene og på nasjonalt nivå, mange dyktige spesialpedagoger, som kan veilede lærere og bidra til at elevene får den hjelpen som skal til for at alle elevene kan strekke seg mot sine mål. Men vi har endt opp med et system der kompetansen er for langt unna barna og der for mye av undervisningen skjer av assistenter uten spesialpedagogisk kompetanse.

Jobbe sammen til barnas beste

Fremover vil vi løfte innsatsen for å få et mer helhetlig system, der barn og unge med særskilte behov får god utvikling og læring i et inkluderende fellesskap. Det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre. Vi må se på hvordan samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper som lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, ansatte på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan jobbe enda bedre sammen – til barnas beste. Barn og unge må få raskere og mer tilpasset hjelp. Vi har sterke fagmiljøer, mye kunnskap om hvordan innsatsen kan bedres for barn og unge og gode forutsetninger for en god diskusjon om hvordan vi sammen kan gi barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning et bedre tilbud enn i dag.

TEKST: RIKKE HØISTAD SJØBERG, STATSSEKRETÆR I KD

Side 3 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!