StatpedMagasinet 2–2018

Rettigheter for barn før skolealder

I oktober lanseres en ny ASK-veileder. Den skal tydeliggjøre og konkretisere arbeid med ASK for barn før skolealder. Veilederen er utarbeidet av Statped på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Du finner veilederen på www.udir.no/ask fra og med 30. oktober

Tre barn og en en pedagog som peker på et symbol i en ASK bok
ASK-veilederen blir lansert på Udirs nettsider i løpet av oktober. Følg med på www.udir.no og www.statped.no. Illustrasjonsfoto fra Nordstranda barnehage.

I 2012 ble retten til opplæring i og på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) synliggjort i opplæringsloven. 1. august 2018 kom også ASK-paragraf i barnehageloven. Barnehageloven slår fast at: Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Spesialpedagogisk hjelp inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

God og oppdatert kompetanse på både kommunikasjons-, språk- og ASK-utvikling er avgjørende for å sikre et godt barnehagetilbud for barn som har behov for ASK. ASK-veilederen er ment å være et supplement til dette. Innholdet er praksisnært og konkret.

Veilederen er utarbeidet av Statped i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Arbeidsgruppen har hatt stor nytte av en lesegruppe med blant annet PPT-rådgiver og barnehagelærere. Lesegruppen har gitt innspill til innholdet i veilederen og opplever at teksten er rettet mot dem som arbeider i barnehagen. Gruppen mener veilederen gir en opplevelse av at arbeidet med ASK kan være mulig å få til, selv for dem som ikke kjenner fagområdet så godt fra før. Veilederen er nyttig for PP-tjenesten også, understreker PPT-rådgiveren i lesegruppa.

Bestemmelsene om ASK

Lov om barnehager, § 19, første ledd, slår fast at barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Dette er en presisering av hva som forutsettes av tilrettelegging etter lovens § 1 og § 2 og rammeplanen, og krever ikke enkeltvedtak. I merknadene til loven står det at for å kunne gi et tilrettelagt tilbud i tråd med loven, må barnehagen legge til rette for at barn som helt eller delvis mangler tale, får bruke ASK innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Videre heter det: «Slik tilrettelegging betyr blant annet at barn skal få ha med seg og benytte de hjelpemidlene som barnet trenger for å kommunisere. Dersom et barn for eksempel har behov for å bruke talemaskin for å kommunisere, skal barnet få ha denne med seg i barnehagen og benytte denne til å kommunisere.» I Lov om barnehager, § 19 i, andre ledd er det presisert at spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Dette innebærer både opplæring i å bruke utstyret barnet trenger for å kommunisere og opplæring i å kommunisere med eller uten utstyr. Kommunikasjon med alternative kommunikasjonsformer må læres, og barn med behov for ASK vil derfor vanligvis ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a er dermed nødvendig for å lære å bruke ASK når barnet har behov for ytterligere tilrettelegging enn det som kan gjøres innenfor det ordinære barnehagetilbudet.

Samarbeid er avgjørende

Skillet mellom spesialpedagogisk hjelp og et individuelt tilpasset og likeverdig ordinært barnehagetilbud kan være vanskelig. Et tett samarbeid mellom spesialpedagog og det øvrige personalet er helt avgjørende for å sikre barnet god utvikling. Barnet må lære seg å bruke egnede kommunikasjonsformer og må også gjennom dagen få bruke sin kommunikasjonsform og se den i bruk av andre.

Side 8 av 19

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!