Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Kartlegging

Barn og elever med ADHD i barnehage eller skolen trenger tilrettelegging. For å kunne tilrettelegge på en god måte er det viktig å kartlegge. “Har du møtt en elev med ADHD, har du møtt en. Ingen er like”. En grundig og presis kartlegging av barnets/elevens sterke sider og interessene så vel som vansker og utfordringer, vil være en nødvendig forutsetning for å skreddersy gode pedagogiske tiltak. Kartleggingen bør også gi kunnskap om hvordan eleven oppfatter sin situasjon, hvilke forventninger eleven har, samt informasjon om familiesituasjon og venner.

Barn og unges stemme -Å snakke med dem vi snakker om

Norge har ratifisert Barnekonvensjonen, og alle som jobber med barn/elever er dermed forpliktet til å følge den. Både Barnehageloven, Opplæringsloven, Rammeplan for barnehagen og planverket for grunnskolen og videregående, bygger på prinsippene fra Barnekonvensjonen.

Alle handlinger og avgjørelser som berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor vil være avhengig av hvordan voksne ivaretar disse rettighetene i barnehage og i skole.

Viktige spørsmål å reflektere rundt i forkant av kartleggingen vil være:

  • Hvem snakker med barnet/eleven?
  • Hvordan snakker vi med barnet/eleven?
  • Hvor snakker vi med barnet/eleven?
  • Hvilke rutiner har vi i vår enhet for å sikre barnets/elevens stemme?

Voksne som jobber med barn og unge bør ta utgangspunkt i barnets/elevens interesser og styrker, utforske deres verden og vise interesse for det som opptar dem. Samtalen med barn/elever bør legges til en, for barnet/eleven, trygg arena. Det kan være i bilen, på tur, på grupperommet eller når man spiller et brett- eller dataspill sammen.

Barnet/elevens interesser, erfaringer og forventninger vil danne et utgangspunkt for gode, tilrettelagte tiltak i barnehagen eller skolen. Dette kan vi kalle skreddersøm for det enkelte barn/elev. Gjennom samtaler med barnet/eleven henter vi ut informasjon om dette.

Den som skal gjennomføre en slik kartlegging må ha en god og trygg relasjon til barne/eleven.

Forslag til hvordan vi kan legge til rette for gode elevsamtaler, og ulike samtaleverktøy og metoder er beskrevet godt på temasidene om skolefravær.

Side 8 av 12

Gode elevsamtaler

Forslag til hvordan vi kan legge til rette for gode elevsamtaler, og ulike samtaleverktøy og metoder er beskrevet godt på temasidene om skolefravær.