Til hovedinnhold

Barn og elever med ADHD

Relasjoner

For å lære og utvikle oss trenger vi å føle tilknytning og tilhørighet. Voksne som skaper en følelse av tilknytning og tilhørighet mellom seg og barna/elevene og dem imellom, har lagt fundamentet for vekst og trivsel. Relasjonsbygging handler om å se barna/elevene, vekke positive følelser og ressurser, skape trygghet og tillit, og å reparere relasjoner når de brister eller bryter sammen. De voksne i barnehagen og på skolen skal tåle barnas følelser, og gi mening til dem og til atferden følelsene skaper. I dette møtet skapes relasjonen. Relasjonen utløser følelser og motivasjon som hjelper barnet/eleven med å utvikle sin identitet.

Relasjoner består av ulike egenskaper. Pålitelighet, tydelighet og forutsigbarhet bidrar til strukturer og krav. Barn og unge bør møte pålitelige og forutsigbare voksne som de kan stole på, voksne som unngår å såre eller krenke og som legger til rette for mestringsopplevelser. De voksne må ha nødvendig kompetanse slik at de tilpasser struktur, grenser, beskjeder og forventninger til barnet/elevens nivå og forutsetninger.

Anerkjennelse og støtte opplever barn og unge hos voksne som er åpne og involverende, voksne som avklarer gjensidige forventninger og ønsker tilbakemeldinger, og som tør å innrømme feil og be om unnskyldning. De viser interesse for barnet/elevens erfaringer, interesser og drømmer, bekrefter følelser og ser på barnet/eleven med positive briller. De skaper gode følelser, bruker humor på en vennlig måte og bidrar til god stemning.

De overnevnte avsnittene beskriver relasjoner som de fleste barn og unge vil oppleve som gode, og velfungerende barn og unge får som regel mange slike erfaringer gjennom sine barnehage- og skoleår. Men sårbare barn og unge, som av ulike årsaker opplever mange utfordrende situasjoner, som lett havner i konflikter og i affekt, og som da vil kunne ha en uakseptabel atferd, risikerer å ikke få så mange slike gode relasjonsopplevelser. De blir dermed dobbelt rammet. De trenger de gode relasjonsopplevelsene mer enn de velfungerende fordi de i utgangspunktet har en sårbarhet, men risikerer grunnet denne sårbarheten å ikke få så mange slike gode relasjonsopplevelser.

Denne sårbare gruppen barn og unge trenger voksne som har særlig god relasjonskompetanse. De har behov for utviklende relasjoner og å ha voksne som tør stå sammen med dem i det vanskelige. Disse voksne må kunne håndtere konflikter og affekt, bidra inn med selvkontroll, nysgjerrighet og tørre å være undersøkende. De voksne må legge merke til, tolerere og forstå følelsene som oppstår i situasjonene. De må samtidig opptre empatisk gjennom å forsøke å forstå barnet/elevens handlinger og væremåte på en ikke-dømmende måte. Dette krever kjennskap til barnets/elevens indre verden.

DR har laget en tv-serie fra en skole i København, «Verdens dejligste møgunger». Her er det mange situasjoner der elevenes atferd utfordrer de voksne, og en skole som har voksne med god relasjonskompetanse. Mange situasjoner kan være gode som modellering.

Anbefalt litteratur

Side 7 av 12