Til hovedinnhold

Afasi og alternativ og supplerende kommunikasjon

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er strategier og hjelpemidler som skal bidra til at en person kan kommunisere på best mulig måte. ASK inkluderer strategier og hjelpemidler som kan være til støtte for auditiv forståelse, muntlig språkproduksjon, lesing og skriving. ASK kan være et alternativ eller støtte (supplerende) til verbal kommunikasjon.

Ulike typer ASK

En bred inndeling av ASK går mellom ikke-hjulpet kommunikasjon og hjulpet kommunikasjon. Ikke-hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsmåter som ikke krever hjelpemidler. Det er for eksempel:

 • gester
 • peking
 • ansiktsuttrykk

Hjulpet kommunikasjon er kommunikasjonsmåter som krever et hjelpemiddel, enten elektronisk eller ikke-elektronisk. Det er for eksempel:

 • bilder
 • tegning
 • kommunikasjonsbøker
 • talemaskiner

Det er vanlig å skille mellom ikke-teknologiske løsninger (f.eks. gester og ansiktsuttrykk), lav-teknologiske løsninger (f.eks. bilder og kommunikasjonsbøker) og høyteknologiske løsninger (f.eks. talemaskiner). Noen ganger blir enkle maskiner inkludert i lav-teknologiske løsninger. Du kan lese mer om ASK generelt her.

ASK for personer med afasi

Personer med afasi er forskjellige, og bruk av ASK må være tilpasset den enkelte. Hvilke former for ASK en person med afasi benytter seg av bygger på en kartlegging. En kartlegging bør være bred og kan for eksempel ta utgangspunkt i ICF-rammeverket. Man bør kartlegge:

 • afasien
 • ikke-språklige kognitive funksjoner
 • funksjonell kommunikasjon
 • deltagelse
 • personlige faktorer
 • miljøfaktorer

Basert på funnene fra kartleggingen danner man seg hypoteser om hvilke former for ASK som kan være hensiktsmessig for den enkelte person. Den eller de ASK-formene man velger må bli prøvd ut og evaluert.

Multimodalt

En kommunikasjonskanal er en modalitet. Det er fire språklige modaliteter (auditiv forståelse, muntlig språkproduksjon, lesing og skriving). I tillegg har vi andre ikke-språklige modaliteter, slik som gester, ansiktsuttrykk og tegning. Multimodalt vil da si flere modaliteter. For personer med afasi som bruker ASK kan det være hensiktsmessig å bruke flere kommunikasjonskanaler, for eksempel ved å kombinere tale og gester.

For noen vil det være hensiktsmessig å bruke ulike former for kommunikasjon avhengig av situasjonen man er i.

Høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

Høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler er avanserte maskiner med dynamisk display og ofte med talesyntese. De kan også bli brukt til omgivelseskontroll, sende SMS, surfe på nettet og høre på musikk. Standardoppsettet varierer fra modell til modell, men tradisjonelt er det ofte bruk av symboler, fotografier eller skrift satt opp i et rutenett. Oppsettet krever gjerne at du navigerer deg mellom ulike kategorier. Et høyteknologisk kommunikasjonshjelpemiddel vil ikke fjerne afasien, men kan være til hjelp i kommunikasjonen.

Vil du vite mer om afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler kan du se en kort film og lese mer her.