Fysisk tilrettelegging i barnehagen

Barna som benytter alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK), skal oppleve at barnehagen anerkjenner og verdsetter deres uttrykksform. Det innebærer at barnehagen må ha tilgang til nødvendig utstyr og inventar, og ha tenkt igjennom hvordan det fysiske miljøet i barnehagen er organisert og tilrettelagt for barnet med behov for ASK.

Tilgjengelighet

Barn lærer ord, betydningen av ordene og hvordan de kan bruke språket, i lek og aktivitet. Å være på samme sted som jevnaldrende er en av flere forutsetninger for å kunne delta i lek og samhandling. Barn med behov for ASK kan ha fysiske utfordringer som gjør det vanskelig for dem å:

 • selvstendig komme seg dit de vil
 • rekke frem, eller opp til, ønsket leke- eller aktivitetsmateriell
 • benytte de samme lekene/det samme materiellet som andre barn
 • ta med seg, rekke frem til og få benyttet kommunikasjonshjelpemidler som tematavle, kommunikasjonsbok eller talemaskin, i leken

Barnehagens fysiske miljø har betydning for barnets tilgang til lek og samvær med andre barn og voksne.  Tenk for eksempel over:

 • Samlingsstunden;
  • kan barnet sitte sammen med de andre barna, i samme høyde?
 • Frileken;
  • rekker barnet opp eller ned til Brio togbanen
  • kommer barnet inntil et bord eller ned på gulvet der andre barn leker med Lego?
  • er det mulig for barnet å komme til i familiekroken?
  • er det plass til at barnet kan benytte uttrykksformen/kommunikasjonshjelpemiddelet sitt i leken?
  • er aktuelle tematavler for ulike aktiviteter plassert slik at barnet lett kan ta disse i bruk?
 • I leken ute;
  • kan barnet for eksempel huske og skli sammen med andre barn?
  • er det mulig for barnet å bruke sin uttrykksform i utelek?

Dersom barnet til stadighet erfarer at det ikke er fysisk mulig å delta i lek og aktivitet, kan det oppleve situasjonene som lite meningsfulle å delta i. Det kan igjen føre til at de velger bort aktiviteter med det resultatet at de går glipp av verdifulle erfaringer og læring i lek med andre. Barn med behov for ASK kan også ha andre utfordringer som krever andre former for fysisk tilrettelegging, for eksempel utfordringer med syn, hørsel, eller å delta i store grupper.

Turid

Turid er fem år og har cerebral parese. Det er ikke påvist at hun har behov for briller eller har nedsatt hørsel. De ansatte i barnehagen opplever likevel at Turid ikke får med seg det som vises eller blir sagt i samlingsstunden, og de opplever i mange sammenhenger at Turid skvetter og viser engstelse når hun opplever høye og uventede lyder.

Barnehagen har fått hjelp til å vurdere lysforholdene i barnehagen. De tilrettelegger nå slik at de som snakker med Turid eller holder samlingsstunden ikke står slik at Turid får motlys.

De voksne har blitt enige om å fordele seg på de ulike rommene på avdelingen, og på den måten bidra til at lydnivået holdes nede. De har også sørget for at gruppen som er i samme rom som Turid ikke blir for stor, da de ser at Turid lett blir avledet av at det skjer mange ting på en gang. Dette har gjort at Turid får mere ro og deltar mer i kommunikasjon og samhandling med de andre barna. De lukker også døren ut mot gangen, slik at de skjermer for støy derfra.

I tillegg har de montert en dørklokke med en melodi som Turid liker. Både barn og voksne skal nå, før de eventuelt tømmer en kasse med Brio togskinner, Lego eller Kappla klosser på gulvet, gå og «ringe på» (en voksen skal alltid styre dette). Turid vet at når hun har hørt ringeklokka, så kommer det snart en lyd. Dette har bidratt til at hun ikke skvetter like ofte. Den voksne som er sammen med Turid, får Turid og de andre barna med på å lytte etter lyden som kommer, og gjette hva det er de hører. På den måten har de også gjort dette til en lyttelek for barnegruppa.

For at barna som bruker ASK skal kunne ha samme mulighet for læring av språk som andre barn mens de deltar i lek og aktivitet, krever det både bevissthet og ofte også kreativitet i tilretteleggingen av det fysiske miljøet. Vi anbefaler barnehagen å se på barnehagens fysiske miljø, både inne og ute, og drøfte mulige tilrettelegginger med en kommunal fysio- og eller ergoterapeut.

 
Her sitter barna i samme høyde og det er lett å få blikkontakt og dele felles opplevelse i samlingsstunden. Foto: Morten Brun

Sondre

Sondre er svært glad i å leke med dyr, særlig jungeldyr. Barnehagen har kjøpt inn noen store, faste dyr som Sondre kan gripe og plassere selv. Rollelek med disse spennende dyrene er en fin aktivitet i lekegruppen der Sondre er sammen med to andre barn og en voksen. Å stå i ståstativ er en god utgangsstilling når Sondre skal bruke hendene sine. Barnehagen er litt liten, men inntil veggen har de en stor bordplate som kan slås opp slik at det blir passe høyde når barna står og leker. Den voksne har laget tematavler med litt store, grafiske symboler for viktige ting å si i dyreleken, og når tematavlene festes ved siden av Sondre, kan han peke med hånden på det han vil si i leken. Den voksne setter ord på det han sier, og sammen leker de seg inn i jungelens verden.

Møteplasser er viktig for utvikling av vennskap og for felles opplevelser og erfaringer. Viktige møteplasser kan være steder der barn samles, eller steder der bestemte aktiviteter skjer. For å få tilgang til slike møteplasser, er det avgjørende at barn med behov for ASK også kan forflytte seg dit de ønsker, enten på egen hånd eller ved hjelp av andre.

Møteplass

I utkanten av barnehageområdet står det en lavvo. Her har barnehagen ofte samlingsstund, brenner bål og spiser maten sin. Da de planla plasseringen av lavvoen, laget kommunen en liten grusveg og jevnet ut terrenget litt der den skulle plasseres. Dermed kan de nå lett komme dit med rullestol. Benkene i lavvoen er plassert slik at en rullestol passer mellom dem. Derfor kan Sondre, som ikke kan sitte på benken, likevel være midt i flokken og i samme høyde som de andre barna. I lavvoen har de lagret flere laminerte tematavler til ulike aktiviteter de gjør der. Disse tematavlene bruker de voksne sammen med alle barna. Både Sondre og en del av de minoritetsspråklige barna trenger tematavlene når de skal uttrykke seg.

Det skilles mellom utstyr barnehagen har eller skaffer som en del av tilretteleggingen i det ordinære barnehagetilbudet, og utstyr skaffet etter vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne (lovdata.no), eller spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp (lovdata.no).

Hva folketrygden har ansvar for

Folketrygden har ansvar for hjelpemidler til det enkelte barn med nedsatt funksjonsevne. Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand, er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt.

Hjelpemidler som lånes ut fra hjelpemiddelsentralene er utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for funksjonshemmede. Det kan blant annet være rullestol, arbeidsstol, lese-, tale- og hørselshjelpemidler ved sansetap, og kommunikasjonshjelpemidler ved kommunikasjonsvansker. Det gis som hovedregel ikke stønad til ordinært utstyr. Utstyr som er tilpasset i en slik grad at det ikke kan brukes av andre barn eller at tilpasningene må anses overflødige ut fra øvrige barns behov, er ikke ordinært utstyr.

Tilpasning av utstyr for betjening av talemaskin og datamaskin

For barn med store motoriske vansker kreves det mye tilpassing av utstyr for at barnet skal kunne betjene en talemaskin. Jo større de motoriske vanskene er, dess større krav settes det også til forståelse for å kunne bruke utstyret. Samspillet mellom barnet, teknologien og den fysiske tilretteleggingen henger tett sammen. I de mest kompliserte tilfellene er dette et fagområde der alle instansene som har med kommunikasjon og læring å gjøre, må samarbeide. Små justeringer kan være avgjørende for at barnet kan lære og mestre betjeningen. Kunnskap om hva som skal til for god tilrettelegging og et tett samarbeid mellom foreldre, pedagogisk personale og samarbeidspartnere er derfor helt nødvendig.     

Viktige samarbeidsparter når det gjelder fysisk tilrettelegging og tilpassing av utstyr kan være

 • Familien
 • Barnehagen
 • Ergo- og fysioterapeut
 • Spesialpedagog
 • PPT
 • NAV Hjelpemiddelsentral
 • Habiliteringstjenesten
 • Statped

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!