Hvem har ansvar for hva i barnehagen

Å oppdage barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og å komme tidlig i gang med ASK tiltak, krever godt samarbeid i barnehagen. Rammeplanen gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Barnehageeiers ansvar for kompetanse

Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Det tar tid å bygge opp ASK- kompetanse. Når barnehageeier skal ansette eller gi tilbud om etter- og videreutdanning til personale som skal arbeide med barn med behov for ASK, er det derfor nødvendig å tenke langsiktig.

Samarbeid med foreldre

Når et barn i liten grad kan formidle seg selvstendig, krever det et tettere samarbeid mellom hjem og barnehage enn det man ellers har. Områder det da ofte vil være nødvendig å samarbeide om er:

 • informasjon om helsetilstand som for eksempel søvn, smerte, spising og epilepsi
 • barnets nåværende kommunikasjonsferdigheter
 • valg av uttrykksform
 • ordforråd barnet har behov for i dag, for videre utvikling og eventuell kommunikasjonsløsning
 • hvordan barnehagen og foreldrene sammen kan støtte opp om barnets kommunikasjonsutvikling, og etter hvert språklig utvikling
 • læring og utvikling på andre utviklingsområder

PPT

Barn med behov for ASK vil ofte ha behov for spesialpedagogisk hjelp. Det er PPT som skal utarbeide den sakkyndige vurderingen, og som skal bistå barnehagen i arbeidet med få kompetanse på ASK. Arbeidet med ASK vil kreve tid til samarbeid i barnehagen. Behovet for samarbeidstid bør synliggjøres i sakkyndig vurdering og forankres i enkeltvedtaket.

Les mer om sakkyndig uttalelse og spesialpedagogisk hjelp i Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Plan for den spesialpedagogiske hjelpen

For barn med behov for ASK vil den spesialpedagogiske hjelpen innebære opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon. Vi anbefaler at det lages en plan for den spesialpedagogiske hjelpen som inneholder:

 • beskrivelse av hva hjelpen skal inneholde
 • hvordan arbeidet skal utføres
 • hvem som skal gjennomføre tiltak og aktiviteter
 • eventuelt gjerne også når de spesialpedagogiske timene skal gjennomføres

Vi anbefaler at planen også omtaler hva barnehagen må tilrettelegge for, for at barnet med behov for ASK skal få likeverdige utviklings- og aktivitetsmuligheter som de andre barna.

Årsrapport

Når barnet får spesialpedagogisk hjelp og opplæring i bruk av ASK, skal arbeidet med ASK beskrives og evalueres i årsrapporten. I noen tilfeller er det en pedagog eller spesialpedagog ansatt i kommunen, som gir spesialpedagogisk hjelp ute i barnehagene. I andre kommuner er det ansatte i den enkelte barnehagen som gir hjelpen. Det er den som gir den spesialpedagogiske hjelpen og som har den løpende kontakten med barnet, som har ansvar for å skrive Årsrapporten.

Styrers ansvar

Styrer skal lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter. Styrer skal også sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner.

For å tilegne seg kompetanse på ASK må barnehagen sette av tid å samarbeide med og motta veiledning fra involverte kompetansemiljø som for eksempel PPT, Statped, Barnehabilitering, NAV Hjelpemiddelsentral eller andre. Hvor lang tid som må sette av til samarbeid og veiledning vil variere ut fra de behov barnet har, hvilken kompetanse barnehagen har, og ikke minst hvilken kompetanse de har behov for.

Det er viktig at alle som arbeider med barnet som benytter ASK får delta på veiledning og opplæring. Styrer bør også delta i samarbeid og veiledning rundt barnet med behov for ASK for å kunne:

 • gi faglig støtte til personalet
 • forstå behovet for kompetanseheving
 • sette av tilstrekkelig tid til veiledning, internt og eksternt samarbeid

Ansvar internt i barnehagen

For at et barn med behov for ASK skal få et godt barnehagetilbud og være en del av en inkluderende barnehage, kreves det gode samarbeidsrutiner, klar fordeling av roller og ansvar. Alle de ansatte i barnehagen må kjenne til barnets uttrykksform. Aller helst også mestre denne. Dersom et barn i barnehagen der du jobber bruker ASK så:

 • vis interesse, vær engasjert
 • delta aktivt i veiledningen dere i barnehagen får
 • be om mulighet for å lære mer om ASK
 • be om og ta deg tid til å lære barnets uttrykksform, enten det er håndtegn, taktile tegn eller bruk av grafiske symbol  
 • bidra til at barnet får tilgang på et ordforråd som gjør det mulig å delta i samhandling og kommunikasjon med de andre barna.

Det tar tid å komme frem til og organisere et ordforråd tilpasset barnets nivå og som samtidig gir mulighet for utvikling. Dersom barnet benytter grafisk kommunikasjon, må flere av dere lære å programmere og redigere.

 For å lære kommunikasjonsformen til barnet må det være tid til å øve. Foto: Helge Hansen, Montag

Pedagogisk leder

Som barnehagelærer kjenner du barnehagen og barnegruppa godt. Dersom spesialpedagogen kommer innom noen timer i uka til et barn som benytter ASK og hvor det er fattet et enkeltvedtak, vil vedkommende som regel ikke ha den samme kjennskapen til barnehagen og barnegruppa som du som pedagogisk leder har. Sammen kan du og spesialpedagogen skaffe en oversikt over både muligheter og utfordringer dere kan møte i arbeidet med ASK. I tillegg til barnets utfordringer kan det være utfordringer dere kan gjøre noe med, for eksempel knyttet til:

 • faktorer i det fysiske miljøet
 • dagsrytme 
 • organisering av aktiviteter
 • personalgruppa/bemanning
 • barnegruppa
 • tid 
 • eventuelt andre ressurser

Gjennom drøftinger med spesialpedagogen kan du som barnehagelærer og øvrige ansatte bidra til at innhold og arbeidsmetoder i aktivitetene tilrettelegges slik at alle barna kan delta aktivt i fellesskapet. Samarbeidet skal bidra til å sikre barnets deltakelse i aktivitet og i en sosial sammenheng, samtidig med at barnet får støtte til å lære å bruke valgt(e) uttrykksform(er).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!