Til hovedinnhold

Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

Denne tittelen er et sitat fra en Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) -bruker som ble intervjuet i rapporten om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK.

forside på rapporten, bilde viser en lærer som måler de ulike elevene
  1. Kategori: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Utgiver: Statped på oppdrag fra UDIR
Utarbeiding av rapporten er et arbeid som Statped har utført som en del av ASK-oppdraget fra Utdanningsdirektoratet (Oppdragsbrev S01–17). Deloppdraget er formulert slik:

Vi ber Statped om å vurdere muligheten for å utvikle verktøy til underveisvurderinger av elever med behov for ASK, og vurdere tilpasninger av obligatoriske prøver og eksamen for denne elevgruppen. Statped bes innhente kunnskap om og redegjør for utfordringer og problemområder knyttet til prøve- og vurderingstilpasning for denne elevgruppen. Ferdigstillelse av kunnskapsgrunnlaget er 31.12.18.

I arbeidet fokuserte Statped på elever med behov for ASK som har språklige og kognitive forutsetninger for å bli vurdert på lik linje med andre elever på samme alder. Det vil si en elevgruppe som vil kunne delta på obligatoriske prøver og eksamener når disse er tilpasset elevenes behov for tilrettelegging. I rapporten oppsummerer Statped at elevenes forutsetninger for å mestre skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle elevers rett til vurdering er klar, men for å imøtekomme rettighetene er det behov for flere juridiske, pedagogiske og metodiske endringer i skolesystemet. Det er også stort behov for mer informasjon om rettigheter og muligheter, for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling.

Når det gjelder løsninger og tiltak knyttet til eksamen, peker rapporten på nødvendigheten av å endre forskriften til opplæringsloven som handler om tid. For en realistisk gjennomføring av eksamen må elever som bruker ASK gis tilgang til å ta eksamen over en lengre tidsperiode. En annen måte å tilpasse eksamen slik at den er gjennomførbar for ASK-brukerne, er å endre formen på oppgavene eller redusere antall oppgaver. Rapporten nevner multiple choice-oppgaver som en mulighet samt hjemme-eksamen. Avslutningsvis peker rapporten på noen grep som er viktig for å gi elever som bruker ASK et forsvarlig opplæringstilbud – og på lengre sikt et godt liv med mulighet for å delta i samfunns- og yrkesliv.

Her finner du er resyme av rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK