Til hovedinnhold

Tilrettelegging og tiltak ved autisme

Støtte i språk og kommunikasjon

Barn og unge med autisme har vansker med språk og kommunikasjon. Graden av språk- og kommunikasjonsvansker varierer fra de som bortimot ikke forstår talespråk og ikke har funksjonelt talespråk, og til de som tilsynelatende har lite problem med både språkforståelsen og talespråket.

Forståelsesvanskene til barn og unge med autisme fører med seg store belastninger i hverdagen.

Det gir seg utslag i mangelfull forståelse av:

  • talespråk
  • andres følelser og intensjoner
  • egne følelser
  • nonverbal kommunikasjon
  • sosiale situasjoner
  • regler og normer

Det er viktig å observere hvordan vanskene kommer til uttrykk i hverdagen, både faglig og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk. Dette gjelder både for de som forstår lite talespråk og de som tilsynelatende forstår alt. Noen barn og unge med autisme har så store vansker med språk- og kommunikasjon at de har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De vil behøve ASK både for å forstå og gjøre seg forstått. Men også for de som har relativt gode språklige ferdigheter er visualisering av beskjeder og forventninger med på å gjøre hverdagen mer forståelig og redusere stress.

Side 16 av 19