Til hovedinnhold

Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

Lover og rettigheter

Flerspråklige i barnehage og skole har samme grunnleggende rettigheter som andre.

Dette gjelder både gratis opplæring, tilpasset opplæring, spesialundervisning og rett til å gå på nærskolen. Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole med annet morsmål enn norsk og samisk, og som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge vanlig opplæring, har også særskilte rettigheter når det gjelder språklig tilrettelegging. I grunnskolen følger dette av opplæringslova § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (lovdata.no), og i videregående skole av opplæringslova § 3 12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar (lovdata.no).

Ut fra en vurdering av behov kan opplæringen tilrettelegges gjennom:

  • særskilt norskopplæring. (en tilpasning av opplæringsinnholdet og bruken av opplæringsspråket norsk)
  • tospråklig fagopplæring. (ulike tilrettelegginger gjennom både elevens førstespråk og norsk)
  • morsmålsopplæring. (opplæring for primært å bedre ferdigheter i førstespråket, et tiltak som normalt foregår utenfor ordinær opplæring)

I barnehagen er rettighetene mer uklare. Likevel er det mulig å søke tilskudd til språktiltak eller få vedtak om språklige tilpasninger etter behov for spesialpedagogiske behov, jamfør barnehageloven § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp (lovdata.no).

Muligheter for tilrettelegging i innføringstilbud

Hvis det kan vurderes til det beste for eleven åpner opplæringsloven for at nyankomne elever i grunnskolen kan motta særskilt språkopplæring gjennom egne innføringstilbud. Eleven/foresatte må godkjenne dette. Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Skoleeier kan velge å organisere dette tilbudet i egne grupper, klasser eller egne skoler. Ifølge Opplæringsloven kan ikke et innføringstilbud vare lengre enn to år.

Rettigheter til flerspråklig og spesialpedagogisk hjelp

Barnehage

Alle barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det, jamfør barnehageloven § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp (lovdata.no). Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Også barn som bor i asylmottak kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp selv om de ikke går i barnehage, om det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder.

Generell oversikt over regelverk som kan være særlig relevant for minoritetsspråklige barn i barnehage

Grunnskole

Rettighetene til språklige tilpasninger etter opplæringslova § 2-8 og 3-12 i skolen gjelder også hvis eleven har behov og rettigheter til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslova § 5-1. For minoritetsspråklige elever med spesialpedagogiske behov kan tilrettelegging for å bruke og aktivisere elevens flerspråklige ferdigheter være spesielt viktig.

Ungdom og voksne under 24 år

Hovedregelen er at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års heltids videregående opplæring. Ungdom som oppholder seg lovlig i landet mens de venter på å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse, har likevel bare rett til videregående opplæring når de er under 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. Hvis ungdommen fyller 18 år i løpet av et skoleår, har han eller hun rett til å fullføre skoleåret vedkommende har begynt på. For de som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til dato for endelig vedtak.

Kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1. Søkeren må være over opplæringspliktig alder og ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og må trenge grunnskoleopplæring.
Rettighetene omfatter blant annet voksne som ikke har fått grunnskoleopplæring, voksne med behov for fornyet grunnskoleopplæring på grunn av sykdom eller skade, og voksne som tidligere har fått et mangelfullt grunnskoletilbud. I tillegg omfatter bestemmelsen alle andre voksne som trenger grunnskoleopplæring, uansett årsak. Bestemmelsen omfatter også voksne som tidligere har fullført grunnskolen, men som likevel trenger grunnskoleopplæring.

Samiskspråklige

Informasjon samiske barn og elevers rettigheter kan du lese om på våre nettsider

Side 4 av 4