Til hovedinnhold

Språkstimulering i kommunikasjon mellom pedagog og barn med cochleaimplantat (CI)

  1. Kategori: Hørsel, Artikler
  2. Språk: Norsk
  3. Format: pdf
  4. Utgiver: Tidsskriftet Psykologi i kommunen
  5. Forfatter: Nadja Akinshina og Ona Bø Wie

De aller fleste barn som er født døve i Norge oppdages ved nyfødtscreening på barselavdelingen. Omtrent 95 % av disse får tilbud om cochleaimplantat. De fleste takker ja, og populasjonen av døve mennesker med cochleaimplantat er derfor i stadig vekst. Rapporten ”Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat” fra Kunnskapssenteret (2011) indikerer at barn med CI begynner tidlig i barnehagen, og slår samtidig fast at utformingen og kvaliteten av det pedagogiske tilbudet i Norge som gis til barn med cochleaimplantat varierer.

Studien artikkelen bygger på, viser til konkrete verktøy som kan fremme språkutvikling hos barn med CI, som utvikler språk via lytting. Resultatene fra studien peker på flere samvariasjoner mellom barns språkferdigheter og pedagogens bruk av språkstimulerende kommunikasjon. Barn som opplever høy forekomst av språkstimulerende kommunikasjon i samtaler med pedagogen, har større ordforråd og bedre grammatiske ferdigheter. Samtidig møter barna store variasjoner i hvordan pedagogen bruker samtalen for å fremme språkutvikling. Artikkelen diskuterer også hvorvidt barn med CI mottar godt nok språkstimulering for sin talespråklige utvikling i barnehagen, og antyder behovet for økt kunnskap blant pedagoger som har ansvar for å legge til rette for barn med CI.