Til hovedinnhold

Ensidig hørselstap

Å ha ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på et øre og normal hørsel på det andre.

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en prosess som personen ikke styrer selv.

Barn med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser

Viktig med bevisstgjøring

Tidligere la man liten vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselstap. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Holdningen til dette har endret seg.

Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi barnet utfordringer både i barnehage, skole og i det sosiale livet. Det er derfor viktig med en bevisstgjøring i miljøene barnet ferdes i.

Høreapparat

Mange barn med nedsatt hørsel på et øre kan ha nytte av høreapparat. Det er imidlertid mange faktorer som har betydning for barnets utbytte. Det er vanskelig å forutsi hvordan det enkelte barn vil oppleve det. Noen oppnår en bedring i hverdagen med høreapparat, mens andre erfarer at ulempene overskygger fordelene.

Høyttaler

Det finnes også andre hørselstekniske hjelpemidler. Stemmeforsterkning i form av en høyttaler vil for mange gi god støtte.

I en-til-en-situasjoner kan et slikt utstyr være til mer bryderi enn nytte. Men når flere barn er samlet, blant annet i samlingsstund, vil et høyttaleranlegg kunne gi barnet med nedsatt hørsel lettere tilgang til det som skjer i fellesskapet.

Les om teknisk tilrettelegging for hørselshemmede elever

Unngå bakgrunnsstøy

For at barnet skal fungere og utvikle seg best mulig, må det legges vekt på gode kommunikasjons- og lytteforhold. Bakgrunnsstøy bør unngås. Konsekvensene av et ensidig hørselstap vil variere med omgivelsenes evne til å tilrettelegge for dette. Reduksjon av støy og bruk av høyttaleranlegg i fellesaktiviteter gir alle barn et bedre kommunikasjonsmiljø.

Les mer om støy og hvordan skape et godt lyttemiljø