Nedsatt høyrsel og inkludering | www.statped.no

Nedsatt høyrsel og inkludering

Tiltak for lærarar som skal inkludere barn og elevar med høyrselstap i barnehagar og skular.

 • Inkludering handlar ikkje berre om å delta, men også om å gi alle barn og elevar ei oppleving av å vere ein integrert del av ein sosialt og kulturelt fellesskap. Forsking understrekar at arbeidet med å skape ein inkluderande fellesskap ofte kviler på barnet eller eleven med høyrselshemming. Det er derfor essensielt at kompetente vaksne tek leiinga i dette arbeidet i samarbeid.

  • Ta initiativ til å sikre at alle barn og elevar, spesielt dei med høyrselshemming, kjenner seg integrert i den sosiale og kulturelle fellesskapen.
  • Lei aktivitetar som fremjar samhald og inkludering, og involver alle i fellesskapen.
 • For å sikre inkludering som grunnlag for all pedagogisk verksemd, er det avgjerande at barnehagen og skulen har ein kultur og haldning som fremjar inkludering. Dette inneber aktivt arbeid med det psykososiale miljøet for å fremje aksept for ulikskap.

  • Utvikle og implementer ein inkluderande kultur i barnehagen eller skulen ved å demonstrere haldningar som støttar mangfald og aksept for ulikskap.
  • Arbeid aktivt med å forme det psykososiale miljøet for å skape ein atmosfære der alle kjenner seg velkomne.
 • Gode oppvekstsvilkår og pedagogiske miljø har direkte innverknad på trivselen til barna og psykiske helse. Barnet si oppleving av meistring og tilhøyrsel i ein sosialt fellesskap er nøkkelfaktorar for trivsel og helse. Barn og elevar med nedsett høyrsel treng spesiell støtte for å oppleve tryggleik, sosial tilhøyrsel og deltaking i leik i barnehagen.

  • Identifiser og legg til rette for gode oppvekstvilkår og pedagogiske miljø som styrkjer trivsel og psykisk helse for alle, inkludert høyrselshemma barn.
  • Gi støtte til høyrselshemma barn for å sikre opplevinga deira av tryggleik, tilhøyrsel og deltaking i leik.
  • Pass på at opplevingar er forståelege for barnet, og at dei er prega av orden, struktur og føreseielegheit.
 • For barnehagar og skular med høyrselshemma barn og elevar, er det essensielt å forstå dei spesifikke utfordringane knytt til tryggleik og sosial tilhøyrsel. Leiar si haldning til inkludering speler ei sentral rolle, og det er eit felles ansvar at barnehagar og skular byggjer ein inkluderande kultur.

  • Pass på at læring er tilpassa alle barn og elevar, og at det er sjølvsagd at alle er med på det som skjer, fagleg, sosialt og kulturelt.
  • Samarbeid med kollegaer for å utvikle og implementere individuelle og kollektive tiltak som støttar inkludering.
  • Forstå og tilpass deg dei spesifikke utfordringane som er knytt til tryggleik og sosial tilhøyrsel for høyrselshemma barn.
  • Ver merksam på når individuelle tiltak for barn og elevar med nedsett høyrsel kan vere aktuelle.
 • Metoden kalla co-enrollment, der meir enn éin høyrselshemma elev deltek i ein ordinær klasse, har vist seg å ha positive effektar både på læring og inkludering for elevar med høyrselsnedsetjing. Å ha små, stabile grupper gir også høyrselshemma barn betre moglegheiter for å byggje nære sosiale relasjonar med jamaldra.

  • Utforsk moglegheiter for co-enrollment, der meir enn éin høyrselshemma elev deltek i klasserommet, for å fremje læring og inkludering.
  • Organiser små, stabile grupper som gir høyrselshemma barn betre høve til å utvikle nære sosiale relasjonar med jamaldra.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!