Til hovedinnhold

Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

Det er ulike måter å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring. For noen elever er tegnspråk aktuelt. Noen skoler er særlig tilrettelagt for elever med hørselstap.

Læringsmiljøer er ulike, og elever er ulike. Tilretteleggingen må derfor tilpasses den enkelte elev i den enkelte læringssituasjon. Faktorer som har betydning for tilretteleggingen kan være grad av hørselstap, hvilket språk eleven velger å benytte seg av og andre momenter som eleven selv legger vekt på i opplæringssituasjonen.

Lytt til elevenes erfaringer

Etabler samarbeid

Flere aktører må samarbeide for å få til en god tilrettelegging:

  • eleven
  • skoleledelse
  • lærere
  • NAV(hjelpemidler)
  • pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • foresatte (når eleven er over 18 år, kan foresatte delta etter fullmakt fra eleven)

Tilrettelegg for inkluderende og tilpasset opplæring

I arbeidet med å etablere inkluderende og tilpasset opplæring må både fysisk, teknisk og pedagogisk tilrettelegging vurderes. Det finnes ingen fasit for god tilrettelegging. Det vil være sentralt å legge til rette for læring både visuelt og auditivt.

Fysisk tilrettelegging

I den fysiske tilrettelegging er det kvaliteten i rommet eleven oppholder seg i på skolen, som undersøkes og eventuelt forbedres. Kravene til støy og akustikk er regulert ved forskrifter. Skolen har ansvar for at rommene tilfredsstiller kravene som er gitt. Det innebærer at støy, akustikk og lys må måles i aktuelle rom og eventuelt utbedres. Lær mer om fysisk tilrettelegging

Teknisk tilrettelegging

Den tekniske tilretteleggingen handler om forsterkningsutstyr. Disse gir i hovedsak bedre lyd i rommet eller nærlyd. Det er NAV som deltar i vurdering, montering og oppfølging av teknisk utstyr. Lær mer om teknisk tilrettelegging

Pedagogisk tilrettelegging

Pedagogisk tilrettelegging innebærer at lærerne gjennomfører undervisningen på en måte som gir utbytte for alle. Mye av undervisningen er i dag basert på at elevene samhandler. Dette kan innebære særskilte utfordringer for elever med hørselstap da det ofte er vanskeligere å få med seg det som sies i slike situasjoner.

Det er nyttig at læreren kjenner til og benytter praktiske pedagogiske tiltak for å sikre at eleven med hørselstap får mulighet til deltakelse i og utbytte av undervisningen.

God struktur og tydelig ledelse er viktig for elever med nedsatt hørsel. Det kan være nyttig at informasjon og læringsmateriell gis både muntlig og skriftlig. Ulike læringsplattformer gir muligheter til å legge ut stoff slik at elever kan forberede seg til undervisning. Når elevene skal samarbeide, kan det være lurt å benytte mindre grupperom.