Medfødte syns- og hørselvansker

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse hos barn i alderen 0 – 6 år peker i utgangspunktet mot to svært ulike grupper. Disse gruppene omfatter barn som er født med en kombinasjon av syns- og hørselsnedsettelse og barn som har en eller flere sansenedsettelser som viser seg over tid.

Vi skiller derfor mellom det vi kaller medfødte syns- og hørselsvansker og ervervede syns- og hørselsvansker, eller medfødt og ervervet døvblindhet. Mange barn har et kombinert sansetap der det er mulig å kompensere sansetapene ved hjelp av syns- og hørselshjelpemidler.

Les mer om:

Noen barn har et medfødt kombinert sansetap som er så alvorlig at det er vanskelig å kompensere ved hjelp av syns- og hørselshjelpemidler. Dette er barn som er aktuelle for en utredning for funksjonsbetegnelsen medfødt døvblindhet.

Utredning av døvblindhet

Mange barn blir i dag utredet for døvblindhet når de er små eller i tidlig skolealder. Men vi kjenner også til personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne.

Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse på kombinerte sansetap.

I Norge er det Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT), som står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres med døvblindhet. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde,  som er en del av spesialisttjenesten i Norge:

Sentre med landsdekkende oppgaver:

Koordineringsenheten:

Både personer som selv har sansetap, deres nærpersoner og faginstanser kan henvende seg til alle de ulike enheter/regionsentre i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde for utredning av døvblindhet.

Les mer om utredning av døvblindhet

En god kartlegging av barnets syns- og hørselsfunksjon er viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet. En slik kartlegging kan gi oss informasjon som blir viktig i tilretteleggingen av pedagogisk tilnærming, det fysiske miljøet og hjelpemidler.

I tillegg vil en utredning fortelle noe om hvordan vi kan forstå barnets uttrykk og atferd, og hvordan vi kan tilrettelegge for samspill og kommunikasjon slik at det ikke oppstår misforståelser.

Les mer om hvordan du oppdager og utreder synsvansker og hørselstap.

Noen barn får i dag satt inn et Cochlea implantat (CI) tidlig og en god og hensiktsmessig opptrening etter lydpåsetting er avhengig av at det tas hensyn til barnets kognitive forutsetninger, grad av sansefunksjonsnedsettelse, tidspunktet for innsetting av CI og omfang, kvalitet og innhold på habiliteringen etter operasjonen.

Les mer om Cochlea implantat

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) har laget noen brosjyer om nedsatt syn og hørsel, de finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!