Til hovedinnhold

Kompetanseløftet og behov i kommunene

Nicolai Aas er assisterende seksjonsleder for skole i Indre Østfold kommune.

Portrett Nicolai Aas
– Vi trenger fortsatt hjelp fra Statped, sier Nicolai Aas. Foto: Finn Ståle Felberg.

– Hos oss har mange elever spesialundervisning. Mellom femten og tjue prosent i ungdomsskolen og åtte prosent i barneskolen. Etter kommunesammenslåing har vi fått lange ventelister på sakkyndighetsarbeid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), forteller han.

Kommunalområdet oppvekst i Indre Østfold er rigget tverrfaglig. Det er kommunens basis for å ta imot kompetanseløftet.

– Vi har felles ledelse for barnehage, skole og livsmestring. Nå styrker vi systematisk forbindelsene på tvers, forklarer Aas.

Indre Østfold bygger et tverrfaglig lag rundt barn og elever med tre hovedsatsinger: utvikling og tilknytning hos barn fra ett til tre år, psykisk helse hos ungdom og forpliktende samarbeid mellom barnehager, skoler og PPT.

– Satsingene videreutvikler oppvekstområdet. Vi skal komme i forkant av utfordringene og møte dem på nye måter, sier Aas.

Han legger ikke skjul på at interne samordningsbehov gjør at ikke alt er på plass for å ta imot kompetanseløftet.

– Vi diskuterer blant annet samhandling skole–PPT og organisering av ansvarsgrupper rundt barn med særskilte behov, forteller han.

Behov for kompetanseløft

Kommunen samarbeider desentralisert med Høgskolen i Østfold, KS og Viken fylke om kompetanseløftet.

– Vi har positive erfaringer med DEKOM og bruker arenaen bevisst for å styrke PPT inn mot skolene og arbeid med læringsmiljø. Ett tiltak kan være et skole – PPT-årshjul, sier Aas.

Høgskolen i Østfold er kommunens kompetansepartner innenfor spesialpedagogikk.

– Indre Østfold behøver et stort kompetanseløft omkring elevgrupper som Statped ikke lenger skal ivareta. Høgskolen har økt tilbudet og er blitt flinke til å levere det vi etterspør, understreker han.

Aas mener at god ledelse, skolebasert vurdering, samarbeid og forebygging er nødvendig. Det skal sikre ressurser i kommunen for å ivareta kompetanseløftet på sikt.

Behov for Statped

– Vi trenger fortsatt hjelp fra Statped for å sikre tilbud til barn og elever som har spesialpedagogiske behov som er varige, omfattende og komplekse, mener Aas.

I Indre Østfold trekker han særlig frem barn og elever med Tourettes syndrom, sterk ADHD, nedsatt hørsel og kombinerte sansetap.

– Statped kan bidra via digitale løsninger. Men vi trenger også god veiledning ute i elevgruppene. Vi er avhengig av god dialog med Statped på ulike møtearenaer fremover, avslutter Aas.

Statped