Presentasjoner og opptak fra Statpedkonferansen 2021

Årets konferanse hadde tittelen: «Jeg kan og vil – men får vi det til?» Med fokus på barns ressurser og mestring.

Under tittelen på foredragene finner du opptak og presentasjoner fra de fleste innleggene. Dessverre er det noen innlegg vi ikke har tillatelse til å legge ut i opptak.

23. mars: Tema: Spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging – med fokus på å skape inkluderende læringsmiljø som sikrer barns mestring og trivsel

 • Erna Solberg

  Statsminister

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • Peder Haug

  Er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Har arbeid i mange år med spesialundervisning både i undervisning og forsking.

  Anja Johansen

  Statssekretær i Kunnskapsdepartementet

  Torstein Tvedt Solberg (A)

  Stortinget, Utdannings- og forskningskomiteen

 • Presentasjon (Her blir det ikke opptak)

  Aslaug Andreassen Becher

  Aslaug er dosent ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet.

  Annbjørg Håøy

  Annbjørg er universitetslektor på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet

   

 • Presentasjon 

  Patrick Kermit

  Professor i helsevitenskap ved Institutt for psykisk helse, NTNU, og forsker I på NTNU Samfunnsforskning, mangfold og inkludering

 • (Dette innlegget blir desverre ikke lagt ut i opptak)

  Tore Petterson

   TV-personlighet, foredragsholder, sanger og stand-up komiker

 • Presentasjon

  Mirjam Harkestad Olsen

  Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped.

  Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring.

 • Hvordan kan vi skape en barnehagekultur som stimulerer barn til å bli kjent med egne følelser og behov, slik at de kan uttrykkes med ord og ikke gjennom handling? Foredraget vil gi eksempler på hvordan vi kan samtale med barn både i grupper og med enkelt barn.

  Emilie Kinge

  Førskolelærer, spesialpedagog og pedagogisk psykologisk rådgiver, veileder, kursholder og forfatter av flere bøker, bl.a. bøkene “Utfordrende atferd i barnehagen", "Barnesamtaler" og "Empati, nærvær eller metode?"

   

 • Betydningen av å ta med de unges stemme når et lærginstilbud skal utformes. Hvordan fange opp og få bidrag inn i arbeidet.

  Marianne Knudsen

  Nestleder i Norges handikapforbunds ungdom

 • En praksisfortelling fra barnehagen: "Når hu korona kom, så måtte vi........" 

  Hva skjer med pedagogene når rammer endres over "natta", hvordan jobbe i spennet der man skal ha forsvarlig drift i hht til smittevern og samtidig oppfylle barnehagens mandat, hva stod på spill og hva fikk vi til.

  Anne Saksvik Buhaug

  Enhetsleder i Brøset barnehage i Trondheim

   

 • Statped har i samarbeid med Frambu utviklet retningslinjer for samarbeidet tilknyttet barn og ungdom med svært sjeldne gen- og kromosomforandringer som gir sammensatte vansker. Retningslinjene viser hvordan PPT gis strakstjeneste og sømløs oppfølging.

  David Bahr fra Frambu og Maria Sandhaug fra Statped presenterer retningslinjene med tilhørende informasjonsfilm.

  David Bahr

  Spesialpedagog (Cand.polit.) ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Bahr arbeider i hovedsak med informasjon og veiledning til brukere, pårørende og tjenesteapparat, da spesielt i forhold til pedagogisk tilrettelegging og informasjon til og samtaler med barn og ungdom.

  Maria Sandhaug

  PhD, postdoktor og seniorrådgiver ved FoU avdelingen til Statped. Hennes forskningsinteresse er ervervet hjerneskade hos barn, unge og voksne.  

 • Statped har utviklet en analyse for inkluderende praksis som er basert på Mitchell 10 faktorer for inkluderende opplæring. Parallellen vil presentere analysen, og fortelle om erfaringene og refleksjonene PPT for Ytre Helgeland har gjort seg etter å ha prøvd ut analysen i noen av sine barnehager og skoler.

  Anne-Berit Løkås

  Anne-Berit er leder av PPT Ytre Helgeland. Hun har tidligere arbeidserfaring som barnehagestyrer, lærer og skoleleder. Løkås har den faglige ledelsen av «Tett på Ytre Helgeland», som er en pilot i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Utprøving av den digitale analysen for inkluderende praksis er en del av piloten.

  Anita Sande

  Seniorrådgiver i Statped. Arbeider innenfor fagområdene Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og autisme, og med systemrettede tiltak overfor barnehage og skoler.

   

 • I dette innlegget vil Espen fortelle hvordan man kan bruke elevers interesser for å bidra til et mer inkluderende læringsmiljø hvor flere får deltatt og hvor flere føler seg hjemme. Innlegget tar utgangspunkt i praksishistorier fra arbeid med elever med nevroutviklingsforstyrrelser og alvorlig skolefravær. Vi har kalt innfallsvinkelen inkluderende læringsaktiviteter.

  Espen Langbråten Wilberg

  Avdelingsleder, Statped Læringsressurser og teknologiutvikling

   

 • Siv Hillesøy

  Siv Hillesøy, er ansatt som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped. Hun har en doktorgrad i utdanningsvitenskap, og hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.

 • Mirjam Harkestad Olsen

  Mirjam arbeider som professor i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet og som seniorrådgiver i Statped.

  Hennes forskningsinteresser er knyttet til ulike spørsmål vedrørende barn og unges skolehverdag, så som inkluderende læringsmiljø, herunder elevers psykososiale miljø og utfordringer for læring. 

   

  Yvonne Jakobsen

  Seniorrådgiver i Statped. Abreider med fag- og kompetanseutvikling for lærings- og skolemiljø, mestring og inkludering. Erfaring som lærer og rektor i kommunal sektor.

 • Et samarbeid mellom Ullensaker kommune og Statped.

  Ullensaker kommune, en av Norges raskest voksende kommuner, jobber sammen for barn og unges inkludering, likeverd og utviklingsmuligheter. PPT bistår blant annet skoler i kompetanseutvikling og i den anledning ble det sett at kommunen hadde et behov for et felles ASK-løft. I en tid hvor kunnskapen på ASK var uoversiktlig spredt i kommunen, ble tre separate systemsøknader ble sendt til Statped. Et tett og systematisk samarbeid mellom to ASK-koordinatorer fra Ullensaker kommune og 4 rådgivere hos Statped ga en fullverdig kursrekke til hele kommunen. I alt fikk 8 skoler utviklet sin kompetanse innen ASK-generelt, ASK i sammenheng med utfordrende atferd og tegn til tale.

  Siw Askheim

  Seniorrådgiver i Statped, avdeling for sammensatte lærevansker 

   

  Anne-Marte Fauskanger Dahl

  Ullensaker kommune

24. mars: TEMA: Inkluderende læringsmiljø – om livsmestring for barn som trenger spesialpedagogisk bistand

 • Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å møte både medgang og motgang, og hvordan kan vi forstå barnas egen utvikling og behov i de ulike fasene slik at vi møter dem på riktig måte for å bygge livsmestring? Foredraget tar både for seg forståelse av livsmestring og av barns utvikling frem til ungdomsalder.

  Presentasjon  (Det blir desverre ikke opptak av dette innlegget)

  Hedvig Montgomery

  Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

 • Desverre blir det ikke opptak fra dette innlegget

 • Presentasjon 

  Ingrid Lund

  Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

 • Presentasjon 

  Line Melvold

  Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

  Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje.

 • Ole Jacob Madsen

  Ole Jacob Madsen er utdannet psykolog og filosof, og er professor i kultur og samfunnspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av boka «Livsmestring på timeplanen- rett medisin for elevene». 

  May Britt Drugli

  Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU. Hun er forfatter til boken "De yngste i barnehagen: Livsmestring og psykisk helse" sammen med Ratib Lekhal.

  Lin Marie Holvik

  Rektor hos Thor Heyerdahl videregående skole

  Sofie Eline Finneid

  Sofie Eline sitter i Statpeds ungdomspanel for Dysleki ungdom. Hun er opptatt av at barn og unge skal kunne få en god tilrettelagt skolehverdag og hverdag i hjemmet, enten de har en funksjonshemning (som synshemning) eller DDS-vansker (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker). Hjertesaken hennes er at alle, og spesielt barn og unge, skal føle motivasjon og mestring i hverdagen og på skolen. Hun mener det er svært viktig for å oppleve positiv utvikling og læring.

 • Presentasjon

  Artikkel:Toddlers’ stress during transition to childcare K. Nystad, M. B. Drugli, S. Lydersen, R. Lekhal & E. S. Buøen (2021)

  May Britt Drugli

  Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU), ved NTNU. Hun er forfatter til boken "De yngste i barnehagen: Livsmestring og psykisk helse" sammen med Ratib Lekhal.

 • Organisasjonen Voksne for barn har siden 2004 hatt ansvaret for implementeringen av det skolebaserte livsmestringsprogrammet Zippys venner. Siden oppstarten har de vært opptatt av hvordan elever med spesielle behov inkluderes i dette arbeidet i skolen. I dette foredraget gis det en kort presentasjon av programmet og kjerneelementene, med et hovedfokus på de erfaringene som lærere gjort seg i arbeidet med elevene med spesielle behov.

  Nina Tande Ditlefsen

  Nina jobber som fagkoordinator i Voksne for barn, har bakgrunn som psykolog med erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og førstelinjetjenesten.


Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!