Forelesere /Logaldallii/Lågådalle/ Håalije | www.statped.no

Forelesere /Logaldallii/Lågådalle/ Håalije

Risten Birje Steinfjell

seniorrådgiver, Redd Barna

seniorráđđeaddi, Redd Barna

seniorrádevadde, Redd Barna

seniorraeriestæjja, Redd Barna 

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd

Sámedikki ráđđeláhttu

Sámedikkeráde

Saemiedigkieraerien lïhtsege

Elisabeth Gerhardsen

Psykologspesialist i Samisk nasjonal kompetansetjeneste-psykisk helsevern og rus (SANKS)

Psykologačeahppi, SANKS

Psykolåvggåtjiehppe, SANKS

Psykolåågetjiehpie, SANKS

May-Lise Triumf

Rådgiver, Sametinget

Ráđđeaddi, Sámediggi

Rádevadde, Sámedigge

Raeriestæjja, Saemiedigkie

Hans Lieng

Mobbeombud i Trøndelag

Tråante givssidanáittardeaddji

Givsedimoahttse, givsedimoahttse Trøndelágan

Trøndelagen irhkemetjirkije

Geirmund Lykke

Leder i bystyrets oppvekstkomité i Trondheim

Tråantte gávpoga bajásšaddanossodaga jođiheaddji

Jådediddje stádastivra sjaddamjuohkusin

Tråanten staareståvroen byjjenimmiekovmitén åvtehke

Ketil Lenert Hansen

Professor Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Professor, Mánáid ja nuoraid regionála guovddáš (RKBU)  

Profæssur, Mánáj- ja nuoraj guovllo diehtoguovdásj (RKBU)

Professore, Maanaj jïh noeri regionaale maahtoejarnge (RKBU)

Karen Inga Eira

Leder, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

Ráđđeaddi, Sámi lohkanguovddáš lea resursaguovddáš 

Rádevadde, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj 

Raeriestæjja, Sáme låhkåmguovdásj la resurssaguovdásj  

Sara Ellen Eira Heahttá

Web-redaktør, Ovttas/ Aktan /Aktesne

Web-doaimmaheaddji, Ovttas

Web-dåjmadiddje, Aktan

Web-redaktööre, Aktesne

Ina Marie Logje

Rådgiver, Ovttas/ Aktan /Aktesne

Ráđđeaddi, Ottvas

Rádevadde, Aktan

Raeriestæjja, Aktesne

Johan Thomas Hætta

Redaksjonsmedarbeider, Ovttas/ Aktan /Aktesne

Doaimmahusbargi, Ovttas

Dåjmadusbargge, Aktan

Redaksjovnebarkije, Aktesne

Laura Pieski

Redaksjonsmedarbeider, Ovttas/ Aktan /Aktesne

Doaimmahusbargi, Ottavas

Dåjmadusbargge, Aktan

Redaksjovnebarkije, Aktesne

Naimi Bransfjell

Elev i Røros videregående skole

Oahppi, Rossen joatkaskuvla

Oarjjelsáme oahppe Rossen joarkkaskåvlås

Learohke Röörosen jåarhkeskuvla

Ellinor Bransfjell 

Elev i Røros videregående skole

Oahppi, Rossen joatkaskuvla

Oarjjelsáme oahppe Rossen joarkkaskåvlås

Learohke Röörosen jåarhkeskuvla

 

Marit Alette Utsi

Nestleder/redaktør i forlaget Davvi Girji  

Nubbijođiheaddji/doaimmaheaddji, lagadus Davvi Girji

Nubbenjåddediddje/dåjmadiddje, lágádus Davvi Girji

Mubpieåejvie/redaktööre berteme Davvi Girji 

Lone Nergård Boine

Seniorrådgiver, Statped

Seniorráđđeaddi, Statped

Seniorrádevadde, Statped

Seniorraeriestæjja,Statped

Marit Inger Pulk

Seniorrådgiver, Statped

Seniorráđđeaddi, Statped

Seniorrádevadde, Statped

Seniorraeriestæjja,Statped

Aina-Kristin Lindbæk

Seniorrådgiver, Statped

Seniorráđđeaddi, Statped

Seniorrádevadde, Statped

Seniorraeriestæjja,Statped

Fredrik Lillestølen Ekren

Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

Prošeaktajođiheaddji,Digitála didaktihkka ja fátmmasteapmi mánáidgárddis, Statped

Digitála didaktihkka ja sebrudahttem  mánájgárden ja skåvlån 

Prosjektejuhtiehtæjja,Digitaale didaktihke jïh faerhmiestimmie maanajgïertesne, Statped

 

Ellen-Marit Oskal Gaup

Avdelingsleder i Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD)

Ossodatjođiheaddji, Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus (SEAD)

Åssudakjådediddje Sáme sierrapedagåvggålasj doarjja (SEAD)

Kjell Håkon Andersen

Divisjonsdirektør for divisjon fagstrategi og virksomhetsstyring

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!