Doh magijeles gaektsie Máttasámegillii/sørsamisk | www.statped.no

Doh magijeles gaektsie Máttasámegillii/sørsamisk

Plakaatesne «Doh magijeles gaektsie» raerieh gaavnh ovmessie aatide mejtie maahtah leavloem bïejedh juktie almetjem dåarjoehtidh ektiedimmiem vueptiestidh gaskem dam mij lea gærjesne tjaalasovveme jïh dam maam datne jeahtah gosse ektesne lohkede.

Fakta og tilgjengelighet

PDF

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Veiledere, Sørsamisk, Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Språk: Máttasámegillii

Format: PDF

Utvikler: Statped

Forfatter: Bjørg Sissel Hoêm

Utgiver: Statped

Les omtale av De magiske åtte på bokmål.

Loga Magihkalaš gávcci birra davvisámegillii.

Lågå Skieddis gáktsa birra julevsámegillii.

Mubpesth jiehtedh jïh damtijidh leah vihkele juktie almetjen goerkesem baakoej åvteste lissiehtidh, jïh sisvegem guarkedh baakoetjïertine dejnie gærjine dijjieh lohkede. Ryöjredh dïsse maam sïjhth jarngesne utnedh jïh darjoeh maaje soejkesjem jallh bijjieguvviem dïsse maam sïjhth jarngesne utnedh gosse lohkede. Aaj hijven jis seamma gærjam lohkh gellien aejkien.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!