Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

Det tidlige samspillet mellom voksne og barn danner grunnlaget for språklig utvikling. Samspillet skjer naturlig for de fleste voksne. Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet.

Bakgrunn

I årene 1990-1995 gjorde en av våre rådgivere et nybrottsarbeid om tilrettelegging for et barnehagebarn med kombinerte syns- og hørselstap. Dette har hun dokumentert i dagbokbeskrivelser illustrert med videoklipp. Arbeidet har lagt grunnlaget for mye av den tankegangen vi dag har om hvordan vi kan hjelpe barn med kombinerte sansetap med å bli inkludert i lek og samhandling med andre barn. Denne veilederen er en sammenfatning av hennes erfaringer. Veilederen blir skrevet i jeg-form, hvor «jeg» henviser til pedagogen som arbeider med barnet. Ord med store bokstaver viser til begreper/ord på tegnspråk.

Innledning

Som førskolelærer og audiopedagog, og med blant annet 20 års erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i barnehager, vil jeg her beskrive arbeidet mitt med et barn som hadde sammensatte funksjonsvansker. Barnet hadde en sterk hørselsnedsetting, nærsynthet, skjeling og forsinket motorikk. I tillegg hadde hun en generell forsinket utvikling. Hun var 3 år da jeg startet arbeidet som varte i 5 år, altså fram til hun var 8 år. Det var i starten vanskelig å få hennes oppmerksomhet og hun henvendte seg verken til voksne eller barn. For å kunne tilrettelegge for hennes hverdag i barnehagen, var kunnskap om hørselshemming, tegnspråk og betydningen av synsoppmerksomhet viktig. Jeg måtte også finne ut hvilket utviklingstrinn hun var på når det gjaldt samspill og kommunikasjon. Denne veilederen handler om hva jeg så som vesentlig for å kunne støtte hennes utvikling.

Illustrasjoner er tegnet av Hanne Wetland.