Til hovedinnhold

Tilrettelagte aktiviteter

«Tilrettelagte aktiviteter» definerer vi her som en lek eller aktivitet med tydelig struktur. Du som er voksen, vil i hovedsak planlegge, forberede, være ansvarlig for å organisere og gjennomføre slike aktiviterer. Du gir også føringer og støtte til barnegruppen underveis i aktiviteten. Både barn og voksne har tydelige rammer og vet hva som skal skje, og hva de skal gjøre. Under slike aktiviteter kan kontekstens struktur ha betydning for mestring for barn som har høyt aktivitetsnivå, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. De tilrettelagte aktivitetene har tydelige rammer og er som regel lettere for barn med disse vanskene å mestre enn ustrukturerte aktiviteter.

Det er likevel utfordringer for barn med manglende impulskontroll og oppmerksomhetsproblematikk i samspillet med andre barn. Eksempler kan være å vente på tur, å dele på leker og materiell eller ufrivillig å dulte bort i andre.

Utfordringene for deg som er voksen, kan være å se behovet for å delta og involvere deg på en balansert måte ved å være tydelig uten å være dominerende.

Tilrettelagt lek og aktivitet legges ofte opp som en læringssituasjon. Målene er gjerne direkte knyttet opp til den planlagte aktiviteten. Dersom den planlagte aktiviteten eksempelvis er en formingsaktivitet, er målet gjerne knyttet til finmotorisk trening, å produsere noe og lignende.

Når de fleste tilrettelagte aktivitetene er knyttet til spesifikke målsetninger, må du som barnehagelærer vurdere disse målene opp mot mer generelle målsetninger som preger barnehagens daglige virke. Dette kan være

  • å vente på tur
  • å sende videre materiell
  • å kunne be om hjelp
  • å kunne vise eller hjelpe et annet barn
  • å rose eller si noe hyggelig (en «frase») til et annet barn

Organisering

Som voksen må du reflektere over hvilke rammefaktorer som blir viktige, og hva som skal til for at et barn som har høyt aktivitetsnivå og oppmerksomhetsvansker, skal oppleve glede og mestring gjennom tilrettelagt lek og aktivitet. Viktige diskusjonstemaer kan være:

  • Hvor store kan gruppene være? Kan vi foreta en skjevdeling slik at det er færre barn i den gruppen som barnet med oppmerksomhetsvansker befinner seg i? Mange anbefaler små grupper på maks fire barn.
  • Når vi skal bestemme gruppesammensetning, hvem matcher vi barnet som har oppmerksomhetsvansker med (voksne og barn)?
  • Hvis aktiviteten foregår innendørs, hvilket rom er mest skjermet for forstyrrelser og stimuli (lyd, akustikk, gjennomgangstrafikk, vinduer)? Skal vi rydde vekk materiell og utstyr i nærheten som kan avlede? Kan vi unngå at det skjer andre aktiviteter i umiddelbar nærhet?
  • Hvor lenge kan vi forvente at barnegruppen skal holde på med aktiviteten? Hvor lenge kan vi forvente at barn som har oppmerksomhetsrelaterte vansker, blir værende i aktiviteten? Skal vi lage en plan B for alternativ aktivitet hvis tidsperspektivet blir for langt?

Voksenrollen

For at mestring kan foregå for barn med ADHD-relaterte vansker, krever det ofte at du som er voksen, tilrettelegger, involverer deg og deltar under aktivitetene.

Det kreves videre at du som voksen er ansvarlig for at det enkelte barnet har oversikt, og at hver enkelt er forberedt på hva som skal skje. Du må spørre deg selv: er det tilstrekkelig at du gir informasjon med visuell støtte i en felles samling, eller må konkrete barn med vansker ha individuell beskjed i tillegg?

Som voksen er du også ansvarlig for at aktiviteten er forberedt, tilrettelagt og tilpasset på en slik måte at du er sikker på at barn med oppmerksomhetsrelaterte vansker, har sjanse til å mestre aktiviteten.

Dersom den tilrettelagte aktiviteten er en formingsaktivitet, vil det for eksempel være lurt å hjelpe barnet i gang, gjerne ved å gi barnet et påbegynt produkt som de selv kan fullføre med støtte og oppmuntring. Ved å gi barnet som sliter, et halvferdig eller påbegynt produkt, sikrer du at barnet også får et produkt å være stolt av.