Til hovedinnhold

ALLE MED - observasjonsmateriell

Alle Med er et observasjonsmateriell som skal gi et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer.

Sirkelskjema med observasjonskriterier
 1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Tidlig innsats
 2. Språk: Norsk
 3. Pris: Observasjonsskjema (20 stk) 144 kroner, Håndbok 350 kroner
 4. Format: Bok, observasjonsskjema ark.
 5. Utgiver: Info Vest Forlag
 6. Forfatter: Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Ruby Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen, Torill Waldeland ISBN: 978-82-90910-87-2

ALLE MED er:

 • utarbeidet med utgangspunkt i barnehagenes praksis og erfaringer.
 • et observasjonsmateriell som er tenkt brukt på alle barn i barnehagen.
 • et visuelt, lettfattelig observasjonsskjema der barnets utvikling tydelig kommer fram.
 • et skjema som følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et helhetlig bilde av barnets mestring.
 • hjelp i det pedagogiske planleggingsarbeidet.
 • et hjelpemiddel til foreldresamtaler.
 • en forenkling av barnehagens observasjonsarbeid i forhold til barns utvikling.
 • en hjelp for personalet til å ha en observerende holdning i samspill med barnet.

ALLE MED dekker 6 utviklingsnivå:
Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

Obervasjonsmateriellet består av et skjema og en håndbok. Håndboka er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet. ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er.

ALLE MED er nevnt som eksempel i Stortingsmelding 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen”. Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig.

Obervasjonsmateriellet finnes også i digitalt format.

Relaterte læringsressurser