Til hovedinnhold

PALPA Kartleggingsmateriell

PALPA er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Det gir mulighet for å gå i dybden på enkelte språkområder for å finne ut hva som er mest hensiktsmessig å jobbe videre med.

Forside med tittel Palpa
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Pris: 4 .500  kroner.
  3. Utgiver: Statped

PALPA er et psykolingvistisk testbatteri laget med tanke på å avdekke språklig funksjon hos personer med afasi. PALPA representerer en spennende og hensiktsmessig innfallsvinkel til språklig kartlegging og rehabilitering, uttaler logopedene på afasiteamet. Den informasjon vi innhenter via deltester i testbatteriet vil gjøre det enklere å skissere presise og spesifikke antakelser om nyttige oppgaver og aktuelle strategier i afasiundervisningen.

PALPA, eller Psycholinguistic assessments of language processing in aphasia, er et psykolingvistisk testbatteri med mål om å finne frem til intakte og sviktende språklige prosesser hos den enkelte afasirammede. Funnene skal danne utgangspunkt for å definere presise og spesifikke språklige oppgaver og strategier for den afasirammede. Testbatteriet består av ca. 60 deltester fordelt på fire hefter (auditiv forståelse, setningsforståelse, lesing/skriving og semantikk). Det er ikke meningen å gi batteriet i sin helhet til en person, men velge ut noen få, relevante deltester i det enkelte tilfelle. I tillegg finnes et introduksjonshefte der det teoretiske grunnlaget for slik kartlegging nøye forklares.

Testen er blitt oversatt og tilrettelagt for norske forhold i et nært samarbeid mellom fagpersoner fra ulike fagmiljø i Statped og Logopedtjenesten på Haukeland Universitetssykehus, som en del av nettverksprosjektet Afasiforum.