Til hovedinnhold

Dïejvesegoerkese åarjelsaemiengïele/sørsamisk

Baakoegåårkese lea digitale goerehtimmie gaskeviermesne. Destie maahta daejredh guktie maana baakoeh guarkoe. Numhtie åadtjobe daejredh guktie edtjebe baakoej gujmie barkedh dovne maanagïertesne jïh skuvlesne.

"Baakoegåårkese"
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Tidlig innsats
  2. Språk: Daaroengïele, noerhtesaemiemgïele, åarjelsaemiengïele, julevsaemiengïele
  3. Pris: Dah goerh leah namhtah saemiej institusjovnide (Seedth e-påastem diekie gosse institusjovnem tseegkh: post@spesialpedagog.no). Tjoerh lisensem maeksedh, 495,- kr. fïerhten jaepien åtnoen åvteste portaaleste.
  4. Format: Webapp
  5. Utgiver: Info Vest Forlag
  6. Utvikler: Saemen sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD) jïh Info Vest Forlag

Les omtale av Begrepsforståelse på norsk.

Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii.

Lågå Báhkodádjadus birra julevsábmáj.

Illedahke dallegh vååjnoe gosse maana lea gaervies. Illedahkh goerehtallemistie vaestiedassh vedtieh mej dïejvesigujmie sæjhta maereles årrodh vielie barkedh, dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Dïejvesh funksjonelle sjidtieh, sïejhme dorjesuvvieh jïh maahta dejtie orre tsiehkide jïh orre haestiemidie sertedh aarkebiejjien jïh dejnie joekehts faagine.