Språklydsvansker | www.statped.no

Språklydsvansker

E-læring med video, refleksjonsspørsmål og utdypning. 

Fakta og tilgjengelighet

Dame forklarer hva språklydsvansker er.

Kategori: Språkforstyrrelser, Videoforelesning, E-læring, Statpeds ressurser

Refleksjonsspørsmål

Reflekter over dette etter at du også har sett videoen nedenfor:

 1. Hvilke konsekvenser får denne forståelsen av språkvansker for din praksis?
  – når det gjelder kartlegging?
  – med tanke på tiltak?
 2. Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis?
  – eventuelt hvilke endringer?

Språklydsvansker – en avgrensning

Nå skal vi se nærmere på språklydsvanskegruppen. Stemmevansker, taleflytvansker og de som er lite eksponert for gjeldende språk, fokuseres ikke i denne omgangen, men disse gruppene kan også ha betydelige tale-, språk- eller kommunikasjonsvansker.

Språklydsvansker inkluderer

 • fonologiske vansker (evnen til å oppfatte, organisere og manipulere språklyder)
 • dysartri (slapp talemotorikk, ofte nevrologisk betinget)
 • dyspraksi (vansker med å planlegge tale motorisk sett)
 • artikulasjonsvansker (vansker med å finne riktig uttalested- og måte, uten at meningen i det som sies nødvendigvis påvirkes)
 • avvik i orofaciale strukturer (for eksempel ved leppe-kjeve-ganespalte)

Prognose

Alle språklydsvansker kan ha god prognose. Fonologiske feilmønster er vanlig i tidlig utvikling, men hvis de vedvarer, og særlig hvis de er mange, vil talen bli svært uforståelig. I norsk sammenheng er det usikkert når barn bør ha tilegnet seg de ulike språklydene. Om vansker med fonologi vedvarer ut over 4-årsalderen, anbefales det en bredere kartlegging av barnets språkferdigheter fordi vedvarende fonologiske vansker ofte ledsages av andre språklige vansker og har en dårligere prognose.

Fonologiske vansker og språklydsvansker

Når man kartlegger språk, kan det kan være vanskelig å skille fonologiske vansker fra andre språklydsvansker.

Språklydsvansker deler fonologiske vansker som symptom med språkvanskegruppene. I tilfeller hvor de fonologiske vanskene vedvarer, kan utviklingsmessige språkvansker bli en riktig diagnose. Det anbefales ikke å sette utviklingsmessige språkvansker som diagnose på grunnlag av fonologiske symptomer alene, fordi disse vanskene ofte har god prognose. I tilfeller hvor barna har en utviklingsmessig språkvanske med innslag av andre typer språklydsvansker, kan diagnosen utviklingsmessige språkvansker med språklydsvansker være riktig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!