Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

Her vil vi gi noen forslag til arbeidsteknikk på leselist hvor målsetningen er å bli mest mulig effektiv i bruk av datautstyret slik at eleven bruker minst mulig tid på rutinemessige, utenomfaglige operasjoner.

Bruke hurtigtaster

Hurtigtaster er en effektiv måte for leselistbrukere å navigere på i ulike program. De vanligste kommandoene må læres. I tillegg må eleven lære å finne valgmulighetene i båndmenyen. Det er ikke mange kommandoer eleven trenger å kunne i første omgang for å beherske enkel tekstbehandling.

De viktigste hurtigkommandoene er Åpne, Lagre, Lagre som, Nytt dokument, Skriv ut og Lukk. Alle disse kommandoene kan aktiveres ved filmenyen Alt+f etterfulgt av piltaster og Enter. Samtidig kan disse kommandoene utføres med hurtigtaster. For elever som begynner med tekstbehandling, anbefaler vi å begynne med disse hurtigtastene:

Avslutt WordAlt+F4
Lagre dokumentCtrl+s
Lagre somF12
Lukk dokumentCtrl+F4
Nytt dokumentCtrl+n
Skriv utCtrl+p
Åpne dokumentCtrl+o

De ulike kommandoene og bruken av Word er omtalt nærmere i kapitlet om Microsoft 365.

Finne filer

Hva bør eleven gjøre ved begynnelsen av en time når datautstyret skal brukes?

 • Slå på PC-en og hente fram boka eller arbeidsfila
 • Finne fram til riktig plass i fila

Dette forutsetter at eleven har en rasjonell og ryddig organisering av harddisken. Vi anbefaler at eleven har en fast oppstartmappe som blir åpnet hver gang eleven slår på Word og aktiverer dialogboksen Åpne med Ctrl+o. I oppstartmappa kan eleven legge inn en egen undermappe for hvert fag. Dersom eleven bruker en skylagring for å bruke dokumenter på flere enheter, kan skylagringsmappa settes som oppstartsmappe.

Oppretting av nye mapper kan gjøres på følgende måte (framgangsmåten forutsetter at Navigasjonsrute ikke er aktivert i Åpne-dialogboksen):

 • Ctrl+o, trykk Shift+Tab to ganger for å komme til fillista/mappelista
 • Sjekk eventuelt hvilken mappe du står i ved å trykke Backspace
 • Bla med Pil opp eller Pil ned, finn mappa du vil lage undermappe i, trykk Enter
 • Trykk Ctrl+Shift+n for å lage ei ny mappe
 • Skriv navnet på mappa
 • Trykk Enter for å åpne mappa for å lagre ei fil eller ESC for å gå ut av mappa

Eleven må kunne finne riktig mappe:

 • Ctrl+o (markøren står nå i feltet Filnavn)
 • Shift+Tab to ganger, trykk tasten for første bokstav i filnavnet/mappenavnet eller bla med piltastene for å markere riktig fil/mappe
 • Trykk Enter for å åpne

Hvordan finne tilbake til der eleven arbeidet forrige time?

Dette forutsetter at eleven bruker gode filnavn. Eleven må også være nøye med å arkiverefilene i riktig mappe. Metode: Ctrl+o, finn rett mappe og aktuell fil som beskrevet foran.

Sette inn bokmerke

Det vil ofte være nyttig å kunne sette inn et bokmerke i teksten hvor eleven arbeider. Behovet for dette oppstår for eksempel dersom eleven ikke rekker å fullføre en oppgave i den elektroniske boka i løpet av skoletimen og skal arbeide videre med den hjemme, eller dersom eleven skal gå til en annen side i et kapittel for å sjekke noe. I mange sammenhenger er dessuten opplysninger som en trenger for å kunne løse en oppgave, skrevet foran selve oppgaven eller spørsmålene. Ved å sette et bokmerke vil eleven raskt og sikkert kunne flytte seg i teksten. For å kunne utnytte systemet med bokmerke, må eleven kunne bruke søkefunksjonen i Word. Denne beskrives nedenfor.

Som bokmerke kan for eksempel loddrett strek (| - samme tast som §-tegnet) brukes. Dette tegnet forekommer sjelden i vanlig tekst og egner seg derfor godt til å søke på. For at dette skal fungere, må bokmerkene slettes etter hvert fra steder hvor de ikke lenger har noen funksjon. Det er også viktig å huske å lagre teksten på nytt før fila lukkes.

Søking i tekst

Søkefunksjonen i Word (navigasjon) er laget slik at programmet søker framover i dokumentet fra det stedet markøren står når søkefunksjonen blir brukt. Funksjonen aktiveres ved Ctrl+b. Da åpnes Navigasjon, og skrivemerket står i feltet hvor søkeordet skal skrives inn, for eksempel tegnet for bokmerke: |. Trykk deretter Enter, Esc, Pil høyre. (Enter utfører søket, Esc fører til at du forlater dialogboksen, pil høyre fører til at skrivemerket blir stående til høyre for ordet (tegnet) du har søkt etter).

Dersom du skal søke på samme ord flere ganger, må du første gang bruke metoden som er beskrevet ovenfor. Ved gjentatte søk kan du trykke Shift+F4 eller Ctrl+PgDn. Ctrl+PgUp søker mot begynnelsen av dokumentet.

Framgangsmåte:

 • Ctrl+b
 • Skriv søkeord
 • Enter
 • Esc
 • Pil høyre

Stavekontroll

Stavekontroll kan utføres på flere måter. Vi anbefaler Alt+F7, som gir det enkleste skjermbildet for en leselistbruker. Da søker programmet til det nærmeste ordet som ikke finnes i ordlista. Prosedyren blir slik:

 • Alt+F7, Talen leser ordet som er "feil"
 • Esc to ganger (for å se på leselista hvilket ord som ble markert)
 • Trykk Shift+F10
 • Dersom Word har forslag til alternativ stavemåte, kan du bla med piltaster for å markere riktig ord
 • Trykk Enter
 • Dersom ordet ikke skal rettes, bla med piltaster til Ignorer eller Ignorer alle. (Feil kan også rettes manuelt).
 • Dersom ordet skal legges i ordlista velges Legg til i ordlista. Trykk Enter

NB! For at dette skal fungere som beskrevet, må Fortløpende stavekontroll være aktivert:

 • Alt+f
 • R for Alternativer
 • K for Korrektur
 • Alt+p for Fortløpende stavekontroll

Stavekontrollen vil også stoppe ved ord som er korrekt skrevet, dersom disse ikke finnes i ordlista. Du kan da legge ordet inn i ordlista, slik at dette blir godtatt ved senere bruk av stavekontrollen.

Skrive og redigere en tekst

Om eleven oppdager en skrivefeil, er det raskest å flytte skrivemerket til feilen ved hjelp av markørhentetastene på leselista.

Arbeid i to dokumenter

Når eleven besvarer oppgaver, kan det noen ganger være greit å arbeide i to dokumenter: Åpne dokumentet hvor oppgaven er først, deretter lage et nytt dokument (Ctrl+n) hvor besvarelsen skal skrives. Gi det nye dokumentet et navn, f.eks. Svar. Bruk følgende framgangsmåte: F12 Svar Enter.

Bruk Ctrl+F6 for å bytte mellom åpne dokumenter.

For å kopiere eller flytte tekst fra dokument 1 til dokument 2, må teksten markeres først. Plasser skrivemerket ved første bokstav i teksten som skal markeres, hold Shift-tasten nede og bruk for eksempel Pil høyre eller Pil ned til ønsket tekst er markert. For at leselistbrukeren skal kunne ha kontroll med hvor mye tekst som er markert, bør leselista innstilles slik at den viser markert tekst med punkt 7 og 8. Dette er vanligvis standard innstilling i skjermleseren. Når teksten er markert, kopieres teksten (Ctrl+c), bytt til det andre dokumentet (Ctrl+F6) og lim inn teksten (Ctrl+v).

Innleveringer og prøver

Når eleven har levert besvarelsen, kan læreren skrive inn kommentarer og eventuelle rettinger direkte i elevens besvarelse slik at eleven kan gjøre seg kjent med dem på egenhånd.

For at det skal være mulig å skille mellom det eleven har skrevet og det læreren har skrevet, må lærerens kommentarer skilles ut med egne tegn før og eventuelt etter kommentaren. Dette kan gjøres på flere måter, og elev og lærere kan velge et tegn som de ønsker å bruke. Det er viktig at alle lærerne bruker samme metode. Velg et tegn som ikke forekommer hyppig i vanlig tekst. Et eksempel kan være at læreren setter inn §§ etterfulgt av et tall der hun ønsker å kommentere noe (to mellomrom foran §§ dersom kommentaren settes i løpende tekst). Under avsnittet eller oppgaven (eller på et passende sted) kan samme kode gjentas, etterfulgt av lærerens kommentar. Det vil være en fordel å markere hvor kommentaren slutter også. Dette kan gjøres ved å sette inn § etter kommentaren.

Eksempler:

Nedenfor følger en del av en besvarelse som er levert elektronisk.

Er nordmenn redd friluft?

 • §1 Vi betrakter oss kanskje som verdensmestere i friluftsliv omgitt som vi er av grønn natur de fleste steder i vårt lanstrakte land. Vi fisker og vi jakter, plukker bær, §§2 sykkler og padler i kano. Om vinteren spenner vi på oss sjumilsstøvlene og drar til skogs i silkemyke skiløyper - eller kjører telemark i beste §§3 sondre Nordheim-stil.
 • §1 Sett inn et komma og sjekk rettskriving i ordet foran land. §
 • §2 Stavefeil. §
 • §3 Stor forbokstav i egennavn. §

I matematikk kan det gjøres slik:

>>> 1 a)

5 *(4 *3)^2

=5 *4 *3^2 §§ Sjekk utregning av parentes. §

=5 *4 *9

=180 §§ g, følgefeil fra linje 1. Husk === §

Fremmedspråk

Når eleven arbeider med tekster i fremmedspråk, kan det være en fordel å endre språket på talesyntesen til det aktuelle språket. Forutsatt at eleven har lastet ned talesyntesen på det aktuelle fremmedspråket, kan dette gjøres slik:

For JAWS

 • Ctrl+Win+l - finner lista med installerte språk
 • Bruk piltaster og velg riktig språk
 • Trykk Enter

For Supernova

 • For å skifte mellom språk brukes Ctrl+. (punktum) til å velge neste språk og Ctrl+, (komma) til å velge forrige språk.

Endre korrekturspråk

Ved bruk av fremmedspråk må også korrekturspråket i Word-dokumentet endres slik at talesyntesen blir samme språk som Word. Det er en fordel at korrekturspråket blir satt før du begynner å jobbe med teksten. Åpnes en fil med et annet språk hvor korrekturspråket er et annet, kan du markere all tekst med Ctrl+a og deretter velge ønsket korrekturspråk.

Slik kan du endre korrekturspråk i Word:

 • Gå til Se gjennom og Språk i Båndet med Alt+o, zl
 • Velg Angi korrekturspråk med 8
 • Aktiver Angi korrekturspråk med u
 • Velg språk i lista med piltast ned/ opp og trykk Enter på ønsket språk

I noen tilfeller må korrekturspråket lastes ned i Word.

Side 33 av 67