Til hovedinnhold

Programmering

Programmering i skolen

Programmering har fått plass i LK20, og det er ikke bare fordi elevene skal lære seg «kodespråk» og kunne styre maskiner. Overføringsverdien av å ha programmering i læreplanen vil blant annet være at elevene blir problemløsere med evnen til å stå i et problem over tid. Programmering kan også gi rom for kreative måter å løse problemer på og kan stimulere til skaperglede, nysgjerrighet, selvtillit og vilje til å prøve ut ideer og løse oppgaver.

Med riktig tilrettelegging kan programmeringen fungere på alle nivåer og tilpasses ulike behov. Siden samarbeid er en viktig del av det å programmere, vil det også være naturlig å knytte sosiale mål til programmeringsaktivteten. Programmering kan derfor gi skaperglede til alle og fungere som en inkluderende læringsaktivitet. Les mer om programmering som inkluderende læringsaktivitet her.

Kompetansemål i LK20

Programmeringsmålene på de første trinnene har fokus på at elevene skal kunne lage og følge regler og trinnvise instruksjoner i lek og spill. Videre skal elevene kunne lage og programmere algoritmer ved bruk av variabler, vilkår og løkker.

På ungdomstrinnet skal elevene utforske hvordan algoritmer kan lages, testes og forbedres, og de skal bruke programmering til å utforske matematiske egenskaper og sammenhenger. I matematikk er for eksempel digitale verktøy viktige for å gjøre abstrakte matematiske konsepter mer håndgripelig for elever. Bruk av for eksempel programmering kan gi en dypere innsikt i enkelte matematiske områder. 

I tillegg til de fagspesifikke mål vil elevene jobbe med problemløsning og flere av målene i den overordnede delen av læreplanverket. I overordnet del av læreplanverket understreke står det at:

"Skolen skal respektere og dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter." (Kunnskapsdepartementet, 2020).

Programmering som problemløsningsmetode

Problemløsning står sentralt i Lk 20 og er en stor del av det å programmere. I Lk 20 er det derfor et mål om å utvikle algoritmisk tankegang hos elevene. Dette er en problemløsningsmetode som kan brukes i flere sammenhenger i skolen, men som er spesielt godt egnet når du programmerer. Derfor brukes gjerne programmering som en plattform til å utvikle algoritmisk tankegang. Les mer om algoritmisk tenkning her.

Tips for å sette i gang med programmering

  • Lær sammen med dine kolleger. Programmering skal være en samarbeidsaktivitet.  
  • Enda viktigere: Lær dette sammen med elevene. Våg å vise at du ikke er redd for å prøve noe nytt. Husk at her er det veien som er målet. 
  • Tenk nytt rundt din egen rolle som lærer, og bruk elever som allerede kan programmering som ressurs i undervisningen. Disse elevene kan bidra positivt til medelevers motivasjon og mestring.  
  • Integrer programmering i tverrfaglige læringsopplegg. 

Programmering for alle

Når programmering står på timeplanen må alle elever få delta på sine premisser. På Frydenhaug skole- og ressurssenter i Drammen handler ikke programmeringen om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning. Se videoen under der de forteller om hvordan programmering brukes for å skape arenaer for samarbeid.

Side 7 av 18