Psykolog

Dei fleste barn med leppe-kjeve-ganespalte har god psykisk helse. Samstundes har barna og deira familiar nokre utfordringar som ikkje alle andre har.

Nokre barn føler seg annleis sjølv om nesten ingen andre ser at dei har spalte. Andre barn har ei meir synleg spalte og kanskje også uttalevanskar, utan å føle seg annleis av den grunn. 

For foreldra kan det å få eit barn med spalte vere ei omstilling frå det dei hadde sett føre seg. Nokre foreldre har derfor utbytte av samtaler om følelsar eller utfordringar. 

Psykolog i LKG-teamet

Psykolog i LKG-teamet er tilsett i Statped. Arbeidet er mellom anna retta mot å førebygge psykiske vanskar, fremme meistring og styrke utviklinga av eit godt sjølvbilete. Både foreldre og barn kan ta kontakt og be om ei samtale med psykologen i spalteteamet, som held til i Oslo. Oppfølging blir gitt i form av familie-, par-, eller individsamtaler. Dersom eit barn har omfattande vanskar, kan psykologen hjelpe med å tilvise til lokalt hjelpeapparat. 

Gruppekurs

Statped tilbyr eit to dagars gruppekurs for barn fødd med spalte ved cirka tiårsalder. Her øver deltakarane mellom anna på strategiar for å handsame vonde tankar eller utfordrande sosiale situasjonar. Det er og eit godt høve til å bli kjent med andre barn med liknande erfaringar.

Generelle råd om korleis du kan hjelpe ditt barn til å utvikle god psykisk helse:
  • La spalta vere ein naturlig del av heilskapen og kvardagen, samstundes som barnets eigenskapar, evner og personlegdom blir framheva.
  • Ta bilete på sjukehuset eller i andre behandlingssituasjonar. Då kan barnet lettare bli kjent med si eiga historie, og vise fram bileta til andre når det sjølv ønskjer å fortelje.
  • Viss barnet ser seg meir i spegelen enn forventa, spør kva det ser på. Vis interesse og vent på svar, men ikkje press.
  • Hugs kva type kommentarar eller reaksjonar som var til hjelp for deg som forelder den første tida. Det kan vere nyttig når du skal støtte barnet.
  • Øve på forskjellige måtar å svare eller reagere på spørsmål. Dess fleire mestringsstrategiar barnet har, dess betre rusta er det i møte med andre. 

Barnebok om det å være annerledes

"Albin og Luna og det mystiske speilet" 

Boken er delt i to. Første del er fortellingen om Albin og Luna på sykehuset. Begge er født med leppe-, kjeve- og ganespalte og skal opereres. Andre del inneholder faglig informasjon om spalte, skrevet for barn. Vi får vite hva en spalte er, hvorfor den oppstår, og behandlingen av den.

Les mer om boka

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!