Råd til lærere – hjemmeundervisning av elever med lese- og skrivevansker

Hvis skolene stenges som følge av korona-virus vil det bli hjemmeundervisning. For elever med lese- og skrivevansker kan hjemmeundervisning øke kravene til tekstlesing. Mange foreldre opplever også å få et stort ansvar med å følge opp undervisningen. Les våre råd og tips til hvordan du som lærer kan gi ekstra støtte til elever og foreldre. Dette gjelder både hvordan det vil være mulig å fortsette leseundervisningen og tilrettelegge fagundervisningen, slik at lesekravene ikke blir for store. 

Hva kan overføres fra skole til hjemmeundervisning?

Elever med lese- og skrivevansker vil trenge å arbeide med lesingen også når de har hjemmeundervisning. Hvordan det kan gjøres vil avhenge av hvilken del av lesingen som byr på utfordringer, hvor store lesevanskene er, elevens alder, og hvordan de er vant til å bli undervist på skolen. Det vil ikke være mulig å overføre alle aspekter ved spesialundervisning til skjerm, men vil likevel skissere noen muligheter for elever som sliter med sikkerhet og flyt i lesingen. Da vil ordavkoding, staving og setningsoverblikk være i fokus for læringen. 

 • Det enkleste og viktigste rådet er å lage en plan for hvordan du best mulig kan holde kontakten med elevene dine. For elever med lese- og skrivevansker kan det være en ekstra god støtte i denne perioden. Mange elever trenger hele tiden støtte til å opprettholde mestringstro og utholdenhet, spesielt nå som de sitter hjemme uten nærhet og fysisk kontakt med lærer. Støtten bør gis daglig, og kan gis på ulike måter, for eksempel via telefon eller på videomøter. Snakk med eleven og foresatte og legg en plan for hvordan de kan følges opp.
 • Det er viktig for mange elever at du som lærer hjelper dem med å prioritere og planlegge arbeidet sitt. Mange elever med lese- og skrivevansker vil ha nytte av en klar arbeidsbeskrivelse med korte og tydelige oppgaver. Enkelte elever vil ha behov for individuelle instruksjoner. Legg gjerne ved lydfil som støtte.

Hvordan gi digital leseveiledning

Det å gi direkte leseveiledning over skjerm kan være mulig under forutsetning av at både lærer og elev kan se på den samme teksten mens eleven leser. Elever som trenger å bruke pekefinger eller en penn for å følge sin egen avkoding, må få den støtten som trengs for å gjøre det på funksjonelle måter. Elever vil da trenge teksten på papir, da det å peke på skjerm ikke er så enkelt. Her må lærer og elev, eventuelt også foresatte for de yngre, samarbeide om å finne praktiske løsninger. Det beste er at lærer finner ut hvordan det vil være mulig å veilede i en god og nøyaktig leseprosess, tilnærmet slik det ble gjort på skolen.

 • Det er mulig å gi leselekser ved at elevene sender lydfiler av sin lesing, slik at lærer kan gi en umiddelbar tilbakemelding etterpå. Det siste er aktuelt for litt eldre elever eller når læringsmålene handler om oppnåelse av bestemte kvaliteter eller god leseflyt.  
 • Det er også mulig å lage oppgaver til elevene. Oppgaver kan ha ulike hensikter, som å styrke elevenes innlæring av bestemte ting eller automatisere noe de nettopp har lært. Kun det siste kan gjøres ved hjelp av øvingsprogrammer på data eller på papir som er tilpasset hver enkelt elev. Når en elev har dysleksi og har sporet av fra en forventet leseutvikling er det fordi deres naturlige og intuitive språklige prosesser ikke fungerer på samme måte som hos andre. Da nytter det ikke bare å øve. De vil trenge oppgaver som styrker bevisst innlæring av språklige detaljer og refleksjoner omkring ord og setninger, før de øver. Veiledning og samarbeid mellom lærer og elev vil være avgjørende, ikke oppgavene alene. Det er likevel mulig å lage gode oppgaver (se avsnittet under).
 • Strukturell skrivestøtte som ulike maler, skriverammer og skjemaer kan være til god hjelp. Her blir det viktig å ta utgangspunkt i støttende skriveverktøy de allerede er kjent med fra skolen, men gjerne også innføre nye, under forutsetning av at elevene får tilstrekkelig veiledning på samme måte som ved leseundervisning (over).
 • Et generelt råd når det gjelder undervisning av elever med lesevansker, er å ha gode dialoger og gjøre justeringer hele tiden når noe stopper opp. Situasjonen er ny for både lærere og elever. Den gir anledning til å modellere selvregulering, nemlig å endre på noe som ikke gikk som forventet.  Siden det her ikke er mulig å ta i bruk ferdige oppgaver vil det være nødvendig med utprøvinger og justeringer, før man finner noe som fungerer bra, på samme måte som det er nødvendig også på skolen. Til sist er det viktig å avslutte undervisning når noe er bra, på topp, slik at eleven forventer det samme neste gang. Mange kan ha utviklet lave forventinger til seg selv og sin læring, og da blir dette spesielt viktig å ivareta nå som de sitter hjemme.

Tips og ideer til leseoppgaver for eleven

 •  For å få ideer om hvordan elevene kan arbeide med ord og setninger på bevisstgjørende måter er det mulig bruke heftet «Spesialpedagogisk leseundervisning, en veileder», av Godøy og Monsrud. Det kan lastes ned gratis fra Statped. Der finnes det skissert mange ulike arbeidsmåter og oppgaver man kan gi til elever, enten det er snakk om å styrke grunnleggende avkoding og staving eller setningsoverblikk og leseflyt. Det som er viktig i dette materiellet er at det ikke er ferdige øvingsoppgaver, men oppgaver som må lages til hver enkelt elev ut fra behov. Oppgavene skal gi elevene anledning til å undersøke ord og setninger, oppdage språklige systemer og forstå hvordan tale og skrift er knyttet sammen. Dette kan handle om fonemer, stavelser, morfemer, syntaks og tekststrukturer.

 • For å velge oppgaver fra dette heftet er det to hensyn som må tas: hva trenger eleven å lære seg og hvilke av oppgavene kan best modelleres og forklares via skjerm? Ikke alle egner seg like bra til det, da dette heftet er laget for ordinær undervisning. Noen av oppgavene kan også gjennomføres av eleven på skjerm, mens andre er bedre å gjøre med papir, blyant og støttemateriell på bordet. Da kan lærer sende oppgaver hjem til elevene, mens foresatte sørger for nødvendig materiell, som kan være saks, fargeblyanter, papirlapper mm. De minste kan nyttiggjøre seg klosser og fysiske ting også. Det er viktig at arbeid med oppgaver følges opp med veiledning, både når de gjør oppgavene og når de skal lese etterpå. Oppgavene må ikke gjennomføres isolert, uten en direkte overføring til lesing.

Hvordan tilrettelegge for læring ved bruk av kompenserende hjelpemidler

 • Det er viktig at de digitale hjelpemidlene eleven bruker til vanlig også fungerer hjemmefra, for eksempel verktøy som talesyntese, rettskrivingsprogram, diktering, brettbok og innlest undervisningsmateriell. Talesyntese kan brukes til å få opplest all skriftlig tekst, men også til å lytte til egne skrevne tekster.
 • Temaside om digital lese- og skrivestøtte
 • Mange digitale læringsressurser og undervisningsmateriell har innebygde tilpasninger som kan være til god hjelp for denne elevgruppen. Det kan for eksempel være å få opplest tekst, mulighet til å endre skrift eller velge en lettere tekst.
 • Det kan være aktuelt å bruke film og bilder som ekstra støtte til det som skal leses. Læreren kan lage egne filmer tilpasset eleven, eller man kan finne filmer på youtube, elevkanalen, NRK skole og NDLA for eksempel.

Hvordan tilpasse arbeidsøktene og gruppearbeid

 • For elever med lese- og skrivevansker er det viktig med korte arbeidsøkter og mye variasjon. Elever med lese- og skrivevansker vil dra nytte av å få rask tilbakemelding på oppgavene.  Avgrensede oppgaver vil oppleves som mer motiverende og overkommelige. Mange elever i denne gruppen synes det er vanskelig å få skrevet ned tankene sine. Derfor er det gunstig å øve på dette for eksempel ved hjelp av diktering, planlegging av tekst, modelltekster og apper som organiserer tankekart, samt apper som organiserer innhold (bilder, filmer, tekst) som elevene har funnet selv.

 • Gruppearbeid med faste elever i hver gruppe kan skape trygghet i en uvant situasjon. Mange skoler bruker Office 365 som gjør det mulig å dele opp elever i grupper. Man kan også bruke andre digitale verktøy for samhandling på video som er godkjent av skolen.

Lese- og skrivestøtte i Office 365


Lese- og skrivestøtte på iPad

Lese og skrivestøtte på Chromebook

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!