Matematikk som følgevanske

Vansker med å bruke kunnskap på nye måter (flytende resonneringsvansker)

Elever som strever med abstrakt forståelse har ofte vansker med å:

  • Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget.
  • Bruke lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger.
  • Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon i oppgaver og lærestoff.

Disse elevene kan ha normal evne til å automatisere regneoperasjoner og prosedyrer, men vil streve med forståelse og fleksibel bruk av det de har lært. Matematikkvansker med bakgrunn i flytende resonneringsvansker kommer derfor ofte først til uttrykk når elevene blir eldre og behovet for dybdekunnskap og abstraksjon øker.

Prinsipper for tilrettelegging

Å kunne gangetabellen og regneprosedyrer er fint, men hjelper lite dersom en ikke kan finne det riktige regnestykket for å løse en praktisk utfordring.

Tilrettelegging for denne elevgruppen handler derfor mye om å bygge forståelse:

  • Lage modeller av tekststykker og illustrere prinsipper og sammenhenger ved hjelp av enkle tegninger og konkreter.
  • Legge inn små variasjoner ved repetisjon av fagstoff, slik at elevene ikke kan løse oppgavene ved å følge oppskrifter blindt.
  • Være opptatt av å vise sammenhenger mellom de ulike delene av lærestoffet. Eksempelvis kan ulike strategier for å løse multiplikasjonsstykker illustreres ved hjelp av forskjellige rektangler, se nettsiden til youcubed
  • Samarbeide med eleven om en digital oppskriftsbok som gir fremgangsmåter for å løse forskjellige oppgavetyper, for eksempel tekstoppgaver.

Side 9 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!