Multifunksjonshemming og teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

Barn og unge med multifunksjonshemming og foreldrene deres har behov for omfattende tjenester fra mange hjelpeinstanser. 

Eksempler på hjelpeinstanser

Det vil variere hvor mange hjelpeinstanser som er involvert rundt konkrete barn og familier, men de fleste vil være i kontakt med flertallet av instansene i større eller mindre grad. Her er eksempler på hjelpeinstanser: 

 • Avlastningshjem
 • Barneavdeling
 • Barnehage/skole
 • Barnevernstjeneste
 • Fastlege
 • Fysioterapeut
 • Helsesøster
 • Hjelpemiddelsentral
 • Individuell plan (IP)-koordinator
 • Interesseorganisasjoner
 • Kultur og fritid
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Spesialsykehus
 • Statped
 • Tannhelsetjeneste
 • Tjenestekontor

Behov for samarbeid og kommunikasjon

Personer med multifunksjonshemming har behov for spisskompetanse på mange områder. Et velfungerende tverrfaglig samarbeid og en god kommunikasjon med foreldrene og hjelpeinstansene imellom er helt avgjørende. For foreldrene kan det være en umulig oppgave å koordinere tjenestene og videreformidle informasjon til de enkelte.

Gode samarbeidsfora er nødvendig. Her kan foreldre og fagpersoner møtes for å utveksle informasjon. De kan også samarbeide om å utvikle gode tiltak med mål og beskrive tjenestebehov både på kort og lang sikt.

Ansvarsgruppe og personlig koordinator

En god løsning er ofte å

 • opprette ei ansvarsgruppe rundt familien
 • oppnevne en personlig koordinator som er foreldrenes nærmeste kontaktperson, og som koordinerer tjenestene 

Mange velger å nedfelle mål og hjelpebehov i en individuell plan.

Lovfestede rettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)

Loven gir dem som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, rett til

Dette er nedfelt i flere lovverk om helse og omsorgstjenester. 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Skolen er pliktige til å delta i samarbeid om å utarbeide og følge opp tiltak og mål i individuell plan, se opplæringslova § 15-5. Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan (lovdata.no).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!