Korona og elever med behov for spesialundervisning

Les våre råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for elever med rett på spesialundervisning under korona-pandemien.

Statped støtter kommunene i arbeidet med barn og unge som har behov for spesialundervisning, også under korona-pandemien. Det er en uforutsigbar tid for alle og elever med spesielle behov er ekstra sårbare. Tiltaksnivået på skolene endrer seg raskt og skolen bruker mye ressurser på å omstille seg og følge retningslinjer. Det betyr at det kan være utfordrende å samtidig følge opp de elevene som har rett på spesialundervisning på en tilfredsstillende måte.

Barn og unge som mottar spesialundervisning, trenger særlig hjelp og støtte for å lære. Nå har vi levd med pandemien i over et år og Statped erfarer dessverre at det er varierende hvor god opplæring elever med spesialundervisning har fått. Disse elevene vil trenge ekstra oppfølging uavhengig av hvordan tiltaksnivået i skolen er. Digital undervisning er en form som for enkelte elever vil kreve mer oppfølging enn hva de hadde trengt om undervisningen hadde foregått på skolen. Ved digital undervisning er eleven mer overlatt til seg selv og det vil som regel kreve høyere grad av egenledelse. Tilbudet må tilrettelegges og tilpasses på en slik måte at elevene kan klare å gjøre oppgavene de får, slik at de både vet hva de skal gjøre, og at de får nødvendig støtte til å gjøre oppgavene.

Elevene kan ha behov for andre type oppgaver i perioder når det er digital undervisning, som er bedre tilpasset individuelt. Det vil kreve tett dialog mellom skole og hjem i denne perioden. Mange elever vil ha behov for daglig kontakt med en voksen fra skolen.

Motivasjon som drivkraft

Motivasjon er en drivende faktor for alle elever, og før motivasjon kommer mestring. Hvis skolen må stenge midlertidig eller drives på rødt nivå, vil situasjonen tilsi at det stilles større krav til elev og hjem enn ellers.

Det anbefales å velge ut, sammen med elev og foresatte, oppgaver og aktiviteter som eleven mestrer og har lyst til å holde på med. Dette behøver ikke være tradisjonelle skoleoppgaver, men kan med fordel være oppgaver av praktisk art, plukket ut etter elevens interesser og sterke sider.

Bygg på elevens interesser og sterke sider

 • Hva ønsker eleven å gjøre?
 • Hva er eleven god på?
 • Hva tenker foreldre at de kan bidra med?
 • Hvilke praktiske oppgaver eller ferdigheter kan foreldre tenke seg å gjøre sammen med eleven?
 • Hvilke tips og råd trenger foreldre eventuelt for å kunne gjennomføre dette?
 • Det er spesielt viktig å snakke om hvor mye støtte og hjelp foreldre har mulighet til å gi, og lytte til elevens ønske om hva de kunne tenke seg å jobbe med
 • Vær realistisk slik at barnet lykkes med aktiviteten, og at det blir en positiv opplevelse
 • Når oppgaver sendes hjem, er det viktig at instruksjoner blir gitt både muntlig og skriftlig, eller helst som en liten instruksjonsfilm. Vær ekstra tydelig fordi det nå er begrenset mulighet til å fange opp/se om elevene har forstått hva de skal gjøre.

Struktur og forutsigbarhet

De fleste elever med spesielle behov vil trenge stor grad av struktur og forutsigbarhet for å mestre en annerledes skolehverdag. Når læreren planlegger undervisningen bør de ta utgangspunkt og svare på de 7-H-ene som er grunnleggende prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet.

De 7 H-ene: Utskriftsvennlig PDF i A4-format 

Illustrasjon: Plakat som viser de 7 Hèr
Pedagogiske prinsipper: De 7 H-ene er viktige prinsipper for å tilrettelegge undervisningen.

Forslag til foreldre ved hjemmeundervisning

Barn med spesielle behov

Mange av elevene som mottar spesialundervisning, vil ha behov for hjelp fra foreldre for å kunne ta imot og få utbytte av digital undervisning. På samme måte som spesialundervisningen på skolen skal være tilpasset den enkelte, må også den digitale undervisningen tilpasses den enkelte elev.

Hvis du opplever at oppgavene ditt barn får, er for lite tilpasset, eller du lurer på hvordan du skal bistå barnet ditt, ta kontakt med skolen og be om et digitalt møte med barnets lærer/spesialpedagog.

Forslag til tema som kan drøftes med skolen:

 • hvilke oppgaver barnet kan få digitalt hjemme
 • oppgavenes vanskegrad
 • hvor mye det er mulig å få til
 • tips til hvordan du kan bistå med oppgavene

Tilbud om undervisning på skolen

Dersom barnet ditt har vedtak om spesialundervisning eller av andre årsaker er svært sårbar i situasjonen vi er i nå, bør barnet få et opplæringstilbud på skolen. Tilbudet bør også være tilpasset elevens behov og være forutsigbart.

Oppretthold rutiner

Faste rutiner og klare rammer bidrar til trygghet og skaper oversikt. Rutiner er bra for alle, og for barn med ulike utfordringer (vansker) er faste rutiner enda viktigere. Elever med stort behov for struktur og forutsigbarhet har det ekstra krevende i tiden vi lever i nå. Det skjer raskt endringer mellom de ulike tiltaksnivåene, det blir uforutsigbart,og kan det føre til et høyt stressnivå hos eleven.

Forslag til plan for dagen

 • Lag en skriftlig plan sammen med barnet om hvordan ukedagene skal se ut.
 • Lag planen slik at det er tydelig forskjell på ukedag og helg, og på skoletid og fritid.
 • Forklar hvorfor det er viktig å ha en slik plan.
 • Vekk barna til samme tid som om de skal på skolen.
 • Oppretthold de normale leggetidene for ukedagene.
 • Start dagen med en fast rutine som kan være at man går en tur, på samme måte som man går til skolen
 • Hold på faste tider for frokost, lunsj og middag.

Skolearbeid

Vi anbefaler at foreldre har tett dialog med skolen om skoletilbudet i denne perioden.

 • Tiden for skolearbeid bør ligge fast hver dag, med innlagte pauser og friminutt.
 • Vurder om du må sitte ved siden av barnet hele tiden, eller om det er deler av oppgaver han/hun kan gjøre selv.
 • Dersom barnet ditt har vedtak om spesialundervisning, og du er i tvil om hvordan undervisningen for barnet ditt nå skal gjennomføres, ta kontakt med skolen og PPT og be om hjelp. Det er skolen som har ansvaret for opplæringen til barnet.

Bevegelse, frisk luft og dagslys

Turer kan være en idé til skoleopplegget for mange elever. Sørg for bevegelse og frisk luft i løpet av dagen. Det kan fort bli mye stillesitting innendørs. Å være ute i dagslys gjør det lettere å roe seg ned på kvelden og sovne. Bevegelse får opp pulsen, og det å få litt høyere puls gir for de fleste økt velvære, mindre stress, mindre grublerier og motorisk uro.

Råd til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

I saker hvor det er innvilget tjenester fra Statped og opprettet kontakt, er vi tilgjengelige via telefon, e-post og møter via videokonferanse.

Spør oss-tjenesten

Både foreldre, barnehager, skoler og PPT som har barn eller elever med behov for særskilt tilrettelegging, kan ta kontakt med Statpeds Spør oss-tjeneste. Der kan man drøfte råd og tips om tiltak, samt hvordan man kan tilrettelegge undervisningen. Ta kontakt via Spør oss-tjenesten hos Statped på telefon 467 45 915 eller via chat.

Digital undervisning for elever med særlige behov

Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisningen under korona. 

Spør oss

Lurer du på noe om utfordringer med å lære?

Alle kan ta kontakt med Statpeds rådgiverteam. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!