Til hovedinnhold

Statped – akte bielie lïerehtimmiesuerkeste

Statped akte staateles sjïerepedagogeles dïenesjevedtije, jïh akte bielie lïerehtimmiesuerkeste.

Statped edtja viehkiehtidh guktie maanah, noerh jïh geerve almetjh sjïere lïerehtimmiedaerpiesvoetigujmie nuepiem åadtjoeh eadtjohkelaakan meatan årrodh lïerehtimmesne, barkosne jïh siebriedahkejieliedisnie.

Dïenesjh vadtasuvvieh våaroemisnie maanagïertelaakeste jïh ööhpehtimmielaakeste. Dïenesjh geerve almetjidie vadtasuvvieh våaroemisnie ööhpehtimmielaakeste § 4A-2. Dïenesjh Statpedeste eah leah vïedteldahkesne laaken mietie, men akte faalenasse mij dåarjojne vadtasåvva dejtie dïenesjidie mejtie tjïelte jïh fylhkentjïelte vedtieh.

Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD)

SEAD dïedtem åtna dïenesji åvteste saemien utniejidie abpe laantesne. SEAD dïenesjh vadta indivijde- jïh systeemedaltesisnie noerhtesaemien, julevsaemien, åarjelsaemien jïh nöörjen gïelesne Statpeden faagesuerkiej sisnjeli.

Dïenesji våarome lea daajroe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre dejnie sjïerepedagogeles bijjiemaahtojne ektine. SEAD evtede jïh bïhkede guktie edtja dejtie saemiengïelen sjïerepedagogeles learoevierhtide jïh goerehtallemematerijellem nuhtjedh.