Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Om deltidsopplæringen

I all opplæring på grunnskolenivå er det kommunen som har det overordnede ansvar for elevens opplæring. For de aller fleste elevene vil dette bety nærskole i hjemmemiljø, for enkelte andre en interkommunal skole eller en privatskole. I alle tilfeller er det elevens kommune, oftest delegert til rektor, som har hovedansvar for elevens opplæring.

Alternativ opplæringsarena

Statped deltidsopplæring er ikke en skole, men er definert som en alternativ opplæringsarena. Statped gjennomfører deler av elevens opplæring etter søknad fra PPT og i samarbeid med elevens skole.

En alternativ opplæringsarena er et område der en eller flere elever får opplæring utenfor skolens område og foregår i tråd med rundskriv Udir 3-2010 (udir.no).

Rektors ansvar

Rektor på elevens bostedsskole har det overordnede ansvar for opplæringstilbudet, også når elevene er på en alternativ opplæringsarena.

For at en elev skal kunne få opplæring på en alternativ opplæringsarena, må eleven ha et enkeltvedtak i tråd med rundskriv Udir 3-2010. Rektor kan ikke skrive enkeltvedtak om alternativ opplæringsarena i Statped uten hjemmel i opplæringslova § 2-6 og/eller § 5-1.

Faglig innhold

I deltidsuker jobber elevene temabasert med utvalgte fag, der tegnspråk er en del av all undervisning. I alle deltidsuker er det fokus på de fire fagene for elever som følger opplæringslova § 2-6 og har tegnspråk som førstespråk:

 • norsk for elever med tegnspråk
 • norsk tegnspråk
 • engelsk for elever med tegnspråk
 • drama rytmikk

For elever som følger ordinære læreplaner og har tegnspråkopplæring etter opplæringslova § 5-1, finner Statped andre relevante mål å jobbe etter.

Mellom deltidsukene har alle elever tilbud om å delta i fjernundervisning i tegnspråk. Videomøter gir elevene en arena der de kan praktisere den muntlige delen av tegnspråk, og holde kontakt med de andre deltidselevene. Til fastsatte tider møter de 3-4 andre elever og lærere fra Statped deltidsopplæring

Mål

Statped deltidsopplæring defineres som en alternativ opplæringsarena, og er bemannet i henhold til opplæringslovens kompetansekrav til lærere. Undervisningen er basert på elevens enkeltvedtak i kommunen, og Statped deltidsopplæring samarbeider med bostedsskoler for at elever skal kunne nå sine læringsmål.

Elever tilknyttet deltidsopplæringen har en ansvarlig lærer følger opp den enkelte elev og samarbeider med lære på bostedsskolen om helhetlig opplæring. Det kreves et godt samarbeid mellom bostedsskolen og Statped for å skape god sammenheng i opplæringen.

Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale mellom elevens bostedsskole og Statped.

Fjernundervisning

Elever som har enkeltvedtak om Statpeds tjeneste «Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever», får tilbud om fjernundervisning i norsk tegnspråk som en del av opplæringen. For å møtes i trygge rammer som ivaretar personvern, bruker Statped læringsplattformen Canvas.

Å lære språk forutsetter kommunikasjon med andre, men mange deltidselever har få tegnspråklige samtalepartnere i hjemmemiljøet. Derfor tilbyr deltidsopplæringen én økt med fjernundervisning i uken. Avhengig av alder og individuelle forutsetninger, kan økten vare fra 20 til 45 minutter.

Målet med fjernundervisning er å kunne skape en språklig arena der elevene får brukt tegnspråk med jevnaldrende. Fjernundervisning tar utgangspunkt i læreplanen for norsk tegnspråk og/eller den tegnspråklige delen av elevers individuelle opplæringsplan. Det er en integrert del av deltidsopplæringen, og vil derfor knyttes til tema som det undervises i de ukene elevene er på deltidsopplæring.

Oversikt over tid og grupper vil bli kommunisert til den enkelte skole, og planer utarbeides i samarbeide med lærer på bostedsskole. Fjernundervisning i tegnspråk forutsetter at ansatte ved bostedsskole har tid og kompetanse for å følge opp eleven i arbeidet med tegnspråk.

Fjernundervisning er en del av deltidsopplæringen og skolen melder seg på gjennom Statped kurskalender. Det trengs ingen kurskode. Det er avgjørende at Statped har oppdatert kontaktinformasjon til lærer, skoleledelse og it-avdeling i kommunen, på den måten kan vi i felleskap sikre at det tekniske ikke hindrer eleven i å delta i undervisningen.

Læringsplattformen Canvas

Statped bruker læringsplattformen Canvas til alle som mottar tegnspråkopplæring fra Statped. Her legges det ut informasjon, lærestoff og oppgaver som skal besvares med filminnleveringer. I denne forbindelse trenger Statped samtykke for å kunne motta og lagre filminnleveringer.

Brukerne får individuell påloggingsinformasjon for å kunne samhandle med elever/kursdeltakere og lærere i Statped innenfor trygge rammer som ivaretar personvernlover. Lærere ved bostedsskoler kan også få individuell pålogging for å samarbeide om opplæringen, dette avtales med elevens ansvarlige lærer i Statped. Slik bruker du Canvas og nyttig informasjon for brukere og teknisk ansvarlige.

Logg inn med din påloggingsinformasjon.

Undervisningssteder

 • Deltidsopplæring i Bergen tar imot elever fra Rogaland og Vestland.
  Undervisningen gis på Nattland oppveksttun.
 • Deltidsopplæringen i Oslo tar imot elever fra Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.
  Undervisningen gis ved Statped og holder til i D-bygget på Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768.
 • Deltidsopplæringen i Trondheim tar imot elever fra fylkene Nordland og Troms og Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.
  Undervisningen er på Statped, i bydelen Heimdal, Trondheim.

For elever fra de to nordligste fylkene har Statped i samarbeid med Tromsø kommune et tilbud om to ekstra deltidsuker i året.

Tilbudet gjelder for alle elever i grunnskolen, og opplæringen gis i aldersblandet gruppe. Disse ukene har en nordnorsk profil, og er ment for å gi elever, foreldre og søsken mulighet til å bli kjent og bygge nettverk i nord. Samiske tema er en naturlig del av opplæringen disse ukene. Foreldre får tilbud om kurs samtidig som deltidsopplæringen, men disse er ikke en del av Se Mitt Språk. Søsken inviteres også til tegnspråkkurs.

Overnatting

Elever og foresatte som bor langt unna Statpeds lokaler (mer enn1 times reisevei), får et overnattingstilbud på hotell. Kost og losji er kostnadsfritt for kursdeltakere. Statped tar ikke ansvar for elever før/etter skoletid. Ved overnatting må barn/ungdom ha tilsyn og Statped dekker derfor også kost og losji for en voksen.

Statped legger til rette for sosiale møteplasser og -aktiviteter for elever, samt foreldre og søsken, på ettermiddag og kveldstid når de deltar på de fysiske samlingene.

På ungdomstrinnet inviterer Statped alle deltidselevene til to nasjonale ungdomsuker. Da møtes deltidselever fra hele landet til læring i et størres tegnspråklig læringsmiljø der de også kan knytte kontakter i andre deler av landet.

Kostnader

Opplæring og botilbudet er Statped er kostnadsfritt for foresatte og kommune. Kurs for foresatte og deltidsopplæring for elever koordineres, men kan ha ulikt omfang. Når foresatte er på kurs, kan de søke om opplæringspenger fra NAV.

Elevens rettigheter og kommunens forpliktelser med hensyn til skyss, reisefølge og tilsyn er regulert i opplæringslova kapittel 7, her legges ansvaret til elevens bostedskommune.

Dette innebærer at det er kommunens ansvar å sørge for tilsyn ut over skoletid når en elev er på deltidsopplæring i regi av Statped. Vanligvis vil dette være foresatte, men kommune kan avtale andre løsninger for tilsyn ut over skoletid.

Side 11 av 15