Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning (Se mitt språk)

Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning.

Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Vi fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet og ikke på funksjonsnedsettelsen.

Opplæringen gis til barnet er 16 år med to til fire kursuker per år.

Målgruppe

  • Foreldre til hørselshemmede barn
  • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel.

Mål

Foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk.

De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven.

Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemning.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Deltakere på Se mitt språk kan ha rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgiver om planlagt fravær i forbindelse med kursrekker.

Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om de dekker reiseutgifter.

Gjennomføring

Se mitt språk strekker seg over barnets første 16 leveår. Kurset varer til sammen 40 uker. Hver uke består av 25 undervisningstimer.

Kurset blir holdt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Deltakere fra nord deltar på kurs i Trondheim.

Kurset er et samarbeid med Signo skole og kompetansesenter og Ål folkehøgskole for døve. Deltakere tilbys egne uker/moduler som gjennomføres på Ål som en integrert del av programmet.

Undervisningen bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn (Norsk fjernundervisning, 1995).

Statped dekker kost og losji. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger.

Last ned brosjyren om Se mitt språk i PDF-format

Side 13 av 15