Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Stønad og rettigheter ved tjenester

Foreldre/foresatte som er i arbeid og følger barn til utredning/kartlegging hos Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14.

Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt.

Reiseutgifter

Ved utredning som er henvist til Statped fra et helseforetak, dekkes reiseutgifter av HELFO, jamfør pasientreiseforskriften (lovdata.no). Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515.

Dersom utredningen ikke dekkes av pasientreiseforskriften, kan foreldre/foresatte søke kommunen om dekning av reiseutgifter. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.

Personer med døvblindhet som har «grønt kort» har sammen med annen legitimasjon rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen gjelder ikke flyreiser.

Rettigheter ved deltakelse på kurs i regi av Statped

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger. Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven § 9-14 (lovdata.no).

Det er et krav i folketrygdloven § 9-14 at «opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta seg av og behandle barnet».

I Rundskriv til ftrl kap 9 – Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom - Lovdata står det følgende om legeerklæring og dokumentasjon:

«Det kan etter § 9-14 innvilges opplæringspenger ved omsorg for funksjonshemmet barn eller barn som har langvarig sykdom. Det er etter femte ledd krav til at det legges fram legeerklæring i slike tilfeller.

Legeerklæringen må dokumentere at den aktuelle opplæringen er nødvendig for at omsorgspersonen skal kunne ta seg av og behandle barnet. Denne legeerklæringen kan komme fra helseinstitusjonen hvor opplæringen foregår, men det er ikke krav til det. Se nærmere om opplæringspenger i § 9-14 og kommentaren til den bestemmelsen.»

«Dersom det er dokumentert at barnet er hørsels- eller synshemmet, er det ikke nødvendig å kreve ny legeerklæring hver gang foreldrene/foresatte skal delta på opplæringskurs. Så lenge opplæringsbehovet er dokumentert, vil det i disse tilfeller som oftest være tilstrekkelig at Statped dokumenterer foreldrenes deltakelse.»

Viktige presiseringer

For å få rett til opplæringspenger fra NAV må de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt, jamfør folketrygdloven § 9-2 (lovdata.no) og folketrygdloven § 9-3 (lovdata.no).

Foreldre/foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter.. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.

Rettigheter ved fravær for elever i videregående opplæring som får tjenester fra Statped

Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær. Dette gjelder fraværsgrensen og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. Statped dokumenterer fravær der elever ber om dokumentasjon.

Statped tilbyr utredning/kartlegging (alene eller sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste) og gir tjenester som støtter opp om rettigheter som følger av opplæringsloven, for eksempel

  • individuelt tilrettelagt opplæring
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring
  • alternativ og supplerende kommunikasjon

Det er viktig at skolen er informert på forhånd om når eleven mottar slike tjenester.

Side 15 av 15