Til hovedinnhold

Henvisning fra helseforetak

Statped mottar henvisninger fra helseforetak der det er inngått avtale for enkelte brukergrupper.

Statped har ikke eget skjema for slike henvisninger, men henvisninger innvilges som søknad om individbasert tjeneste.

Henvisninger fra helse sendes til:

Statpeds felles postadresse: Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

For brukere med kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet som ikke er i opplæringspliktig alder, nyttes eget søknadsskjema.

Statped mottar også meldinger fra helseforetak, eksempelvis om nyoppdaget, alvorlig sansetap eller ervervet hjerneskade og kan da iverksette strakstiltak. Dersom Statped tilbyr slike tjenester, informeres pedagogisk-psykologisk tjeneste om dette.