Til hovedinnhold

Rettigheter ved deltakelse på kurs

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs i regi av Statped.

Rett til opplæringspenger

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.

Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven § 9-14 (lovdata.no).

Det er et krav i folketrygdloven § 9-14 at «opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta seg av og behandle barnet».

Det er et vilkår at barnet har en funksjonshemming eller er langvarig syk. Med langvarig syk forstås sykdommer som med overveiende sannsynlighet vil vare over ett år.

Jamfør Navs rundskriv til folketrygdlovens § 9-13 (sic) (nav.no) om legeerklæring:

«For å ha rett til opplæringspenger er det et grunnleggende vilkår at den opplæringen som gis, er nødvendig for at foreldre og omsorgspersoner skal kunne ta seg av og behandle barnet. Dette må dokumenteres gjennom en legeerklæring, jf § 9-14 tredje ledd. Av legeerklæringen må det fremgå hvilken type opplæring som er nødvendig, og omfanget av denne. Det må gjøres en konkret vurdering i den enkelte sak om vilkårene er oppfylt.»

«Dersom det er dokumentert at barnet er hørsels- eller synshemmet, er det ikke nødvendig å kreve ny legeerklæring hver gang foreldrene/foresatte skal delta på opplæringskurs. Så lenge opplæringsbehovet er dokumentert, vil det i disse tilfeller som oftest være tilstrekkelig at Statped dokumenterer foreldrenes deltakelse.»

Viktige presiseringer

For å få rett til opplæringspenger fra NAV må de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt, jamfør folketrygdloven § 9-2 (lovdata.no) og folketrygdloven § 9-3 (lovdata.no).

Hvis du for eksempel jobber deltid og deltar på kurs en dag du ikke skulle vært på jobb, har du ikke rett på opplæringspenger fordi du den dagen ikke har tap av arbeidsinntekt.

Reiseutgifter

Foreldre/foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter. Skoleetaten er som oftest den rette instansen å søke om refusjon av reiseutgifter, men det kan være ulik praksis i kommunene. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet. NAV utbetaler ikke reisepenger etter kapittel 9 i folketrygdloven.