Til hovedinnhold

Stemmevansker

Organiske stemmevansker

Organiske stemmevansker oppstår som følge av endringer på stemmebånd eller i strupen, noen ganger som følge av annen sykdom.

Cyste

En cyste er en godartet og avgrenset fortykkelse på det ene stemmebåndet som kan minne om en stemmebåndsknute. Denne diagnosen opptrer både hos barn og voksne uavhengig av kjønn. Dersom man får en cyste på det ene stemmebåndet, blir svingningsmønster og stemmebåndsvibrasjon nedsatt og stivere på denne siden. Stemmebåndene vil få uregelmessige svingninger og stemmekvaliteten blir preget av heshet (støy/skurr). Grunntonefrekvensen i stemmen går gjerne litt ned slik at stemmen høres dypere ut. Brukere med cyste kan fortelle at de fort blir slitne i stemmen.

Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom stemmebåndsknuter og cyste, da en cyste kan forårsake at det blir hevelse på motsatt stemmebånd. Dermed kan det på en øre-, nese-, halsundersøkelse se ut som om det er knuter på begge stemmebånd. I motsetning til en stemmebåndsknute eller en polypp, ligger cysten dypere i stemmebåndet.

Logopedisk oppfølging og rådgiving

Det vil kunne være nyttig med logopedisk rådgiving både før og etter en eventuell cysteoperasjon. Gjennom samtale og øvelser kan man bli mer bevisst hvordan man bruker stemmen og lære å bruke den mer hensiktsmessig.

Det anbefales som oftest å fjerne cysten kirurgisk hos voksne, hvis stemmekvaliteten er dårlig. Hos barn venter man til stemmebåndene er ferdig utvokst. Etter at operasjonen er utført anbefales en uke stemmehvile før man kan begynne å jobbe med logopediske stemmeøvelser. Stemmeøvelsene vi bruker er ofte myke og de har til hensikt å få i gang en god stemmebåndsvibrasjon og støtte i bukmuskulaturen slik at man unngår å presse stemmen. Gode øvelser kan være tygging, fonasjon i rør, sugerørsøvelser og friksjonslyder.

En etablert cyste vil ikke kunne bli borte av seg selv. Dersom man velger ikke å operere bort cysten, vil den kunne bli mindre om stemmen brukes på en mer hensiktsmessig måte. Dersom stemmen overbelastes igjen, vil cysten kunne bli større og stemmekvaliteten dårligere.

Granulom

Et granulom er en hvitlig, blomkålaktig utvekst som sitter helt bakerst i bruskspalten på stemmebåndene. Granulom kan oppstå på det ene stemmebåndet eller på begge stemmebånd, og størrelsen vil kunne variere. Årsaken til at granulomet oppstår er ofte slitasje på stemmebåndene, i form av kraftig hosting eller harking over lengre tid, i tillegg til reflux (sure oppstøt).

Logopedisk oppfølging og rådgiving

Granulom kan opereres, men øre-, nese-, hals-legene vil være restriktive med operasjon fordi granulomvev lett kommer tilbake. Granulomet vil vanligvis gå bort av seg selv. Logopedisk rådgiving og oppfølging kan være nyttig. Her er det viktig å tenke myk stemmebruk og følge råd for god stemmepleie. Vi anbefaler også å sette inn tiltak for å bli kvitt eventuelle sure oppstøt.

Papillomer

Papillomer tilhører en virusgruppe som blir betegnet som human papilloma virus (HPV). De opptrer som små, knudrete og vortelignende utvekster i slimhinnen enten på, over eller under stemmebåndene. Papillomer må alltid fjernes kirurgisk, ofte flere ganger, fordi de kan spre seg og dermed blokkere luftveiene. Gjentatte operasjoner kan føre til en hes og luftfylt stemmekvalitet fordi slimhinnen på stemmebåndene blir stivere på grunn av arrvevet som oppstår. I starten gir papillomer få andre symptomer, men dersom tilstanden forverrer seg, vil personen ofte måtte presse fram stemmen. Dermed kan det bli tungt å snakke, og personen kan bli sliten i stemmen og få ubehag i halsen. Tilstanden kan opptre både hos barn og hos voksne.

Logopedisk oppfølging og rådgiving

Den logopediske stemmetreningen vil i hovedsak bestå av å øve opp god stemmebåndsvibrasjon. De øvelsene som gir god stemmedannelse er fonasjon i rør, sugerørøvelsen og friksjonsøvelser. Logopedisk oppfølging alene vil ikke kunne avhjelpe denne stemmevansken, men logopedisk rådgivning vil være viktig i etterkant av en operasjon.

Munn- og halskreft

Kreft som oppstår på leppene, i munnen, på tungen, på gummene og i spyttkjertlene betegnes ofte som munnhulekreft, og kan føre til operasjoner, stråling og cellegiftbehandling. Strupekreft er kreft som oppstår på stemmebåndene, eller omkring inne i strupen. For mer informasjon se Munn- og halskreftforeningen.

Etter operasjon i munnhulen og stråling kan en del få utfordringer med å snakke tydelig og å bruke stemmen på vanlig måte.

Strupekreft blir behandlet ved stråling, operasjon i strupen eller fjerning av strupen (laryngektomi). Etter laryngektomi kommuniserer man enten ved hjelp av taleventil eller talevibrator.

Statped veileder logopeder som jobber med denne målgruppen. I samarbeid med pasienten vil logopeden kartlegge hvilke funksjoner i talen eller stemmen som har blitt nedsatt og finne egnede øvelser der målet er å forbedre tale- og stemmefunksjonen.

Reinkes ødem

Reinkes ødem er væskeansamling i stemmebåndenes nest ytterste slimhinnelag, og oftest forårsaket av røyking. Stemmen blir dyp og grov og mister den lyse klangen. Noen opplever at de blir slitne i stemmen dersom de snakker mye. En øre-, nese-, halsundersøkelse viser oppsvulmede stemmebånd og oftest oppstår disse hos kvinner mellom 50-70 år. Det er sjelden at menn får Reinkes ødem.

Logopedisk oppfølging

Logopedisk oppfølging alene har ikke effekt på hverken ødemet eller stemmen, dersom røykevanene opprettholdes. Hvis man slutter å røyke kan man få fjernet ødemet kirurgisk, og det er mulig å få en funksjonell stemme. I logopedisk stemmetrening vil være viktig å trene stemmen i det lyse, midtre og dype leie, for å danne en fleksibel stemme med god klang. Her vil fonasjon i rør være en god øvelse.

Sulcus glottidis

Sulcus glottidis er en organisk forandring på ett eller begge stemmebånd. Man ser en langsgående fure eller «grøft» langs kanten av stemmebåndene. Lengden og dybden av furen vil variere. På grunn av den langsgående furen er slimhinnelaget noe redusert og blir ofte stivere og mindre elastisk. Dette fører til uregelmessige stemmebåndssvingninger og stemmekvaliteten blir gjerne luftfylt med innslag av heshet (støy/skurr). Stemmen blir ofte dypere, og det kan bli vanskelig å sette kraft på stemmen.

Logopedisk oppfølging og rådgiving

Logopedisk oppfølging alene vil ikke kunne avhjelpe denne stemmevansken. Ofte må det et kirurgisk inngrep til der man forsøker å løsne på furen slik at slimhinnen på det ene eller begge stemmebånd vibrerer på en bedre måte. Logopedisk oppfølging i etterkant av en operasjon kan være nyttig. Logopediske stemmeøvelser vil kunne føre til bedre stemmebåndsvibrasjoner.

Trakeostomi

Trakeostomi betyr at man ved et kirurgisk inngrep får anlagt kunstig åpning i luftrøret nedenfor strupen. Årsaken er at luftveiene ikke fungerer slik de skal og personen trenger den kunstige åpningen for å få tilgang til luft.

Ved trakeostomi har man beholdt strupen og stemmebåndene. Det betyr at man ved hjelp av en talekanyle, eller en stemmeventil kan lede luften fra luftrøret og videre oppover i strupen slik at stemmebåndene kan vibrere.

Logopedisk oppfølging og rådgivning

Den logopediske oppfølgingen til voksne personer med trakeostomi har som mål at stemmen skal kunne brukes på best mulig måte. God utnyttelse av pusten og tydelig tale vil være i fokus.

Små barn trenger særlig oppfølging når de er trakeostomert. Stemmekvaliteten blir ofte hes og stemmevolumet nedsatt. Da er det viktig med gode tiltak i barnehage og skole. Logopeden vil inngå i et samarbeid med foreldre, barnehage og skole slik at barnet blir ivaretatt på best mulig måte. I Statped vil rådgiver i stemmeteamet samarbeide med rådgivere på andre fagfelt i PPT eller Statped dersom det er behov for det. Utredningen kan dreie seg om språkutvikling, grovmotorisk utvikling, lek og sosial utvikling.

Side 6 av 14