Til hovedinnhold

Før prøve og eksamen

Elever med synsvansker trenger tilrettelagte oppgavesett under prøver og eksamener. De kan også trenge eget forberedelsesmateriell og ekstra tid til forberedelsene.

Lokalt gitte prøver

Skolen må selv tilrettelegge lokalt gitte prøver og eksamener. En tilrettelegging kan gå ut på å

  • beskrive bilder og figurer
  • lage taktile utgaver av figurer, altså figurer som kan leses med fingrene
  • forenkle diagrammer og figurer
  • lage en alternativ oppgave dersom en oppgave ikke lar seg tilrettelegge

Les om grafisk tilrettelegging.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver blir tilrettelagt sentralt for elever med synsvansker.

Skoler med elever som bruker punktskrift, bestiller prøvene som papirutgave eller i elektronisk utgave fra Statped, laeremidler@statped.no, telefon 02196.

Nasjonale prøver i lesing og regning finnes i punktskriftversjoner på papir og i elektronisk form til bruk på leselist.

Kartleggingsprøver i lesing og regning finnes i punktskriftversjoner på papir for 1. og 2. trinn. For 3. trinn finnes både punktskriftutgave på papir og elektronisk utgave til bruk på leselist.

Sentralt gitte eksamensoppgaver

Sentralt gitte eksamensoppgaver blir tilrettelagt sentralt for elever med synsvansker. Skolen bestiller tilrettelagte oppgavesett fra Udir samtidig som de melder eleven opp til eksamen. Eleven meldes opp samtidig som øvrige elever.

Påmelding og oppgaver til eksamen i grunnskolen og videregående skole for elever som er blinde og sterkt svaksynte (udir.no).

Les mer om tilrettelagte prøver for elever som bruker punktskrift.
Les mer om tilrettelagte prøver for elever som er sterkt svaksynte.

Kontrollere oppgavene og lese følgeskriv

Skolen må kontrollere at den har mottatt oppgavesettene som er bestilt. Skolen må også sette seg inn i følgeskrivet til eksamensansvarlig. Det gir blant annet informasjon om hvilke spesielle hjelpemidler eleven trenger i prøvesituasjonen.

Forberedelsesmateriell

En elev som er synshemmet kan ha behov for å få forklart bilder og figurer i et forberedelsesmateriell.

Ekstra tid til forberedelse

Eleven vil også ha behov for ekstra tid til å orientere seg i materiellet som er utgitt før en skriftlig eller muntlig prøve.

Det er derfor aktuelt å forlenge forberedelsestiden der dette er mulig. Et forslag til løsning er at eleven kommer opp sent eller som siste elev ved muntlig eksamen.