Til hovedinnhold

Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

Norsk tegnspråk brukes i Norge og er anerkjent som minoritetsspråk. Tegnspråk er et fullverdig språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet.

Tegnspråk er selvstendige språk på linje med andre språk. Som andre språk er tegnspråk sterkt knyttet til kultur og identitet og har samme potensial til kommunikasjon som andre menneskelige språk.

Nedsatt hørsel

Norsk tegnspråk

Norsk tegnspråk er et genuint språk som brukes i Norge, og er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som gjør at du kan uttrykke seg like nyansert som i talespråket. ”Lyttere” bruker øynene sine i stedet for ørene til å få med seg språklig informasjon. ”Talere” bruker hendene, armene, øyne, bryn, ansikt, hode og ulike kroppsstillinger. Alle bevegelsene og formene utgjør det samme som ord, tonefall og setningsmelodi i talespråket. Tegnspråk er ikke visualisering av norsk talespråk. Tegnspråk har sin egen grammatikk og struktur. Språkets byggesteiner består av definerte håndformer, bevegelser og ansiktsuttrykk som utføres etter bestemte regler.

Tegnspråk er et minoritetsspråk i Norge, men man regner ca 16 500, hvorav ca. 5000 er døve, har tegnspråk som ett av sine språk. Barn som vokser opp i et tegnspråklig miljø opplever seg ofte som tospråklige og tokulturelle, og i Norge og flere andre land har de dannet egne organisasjoner som Coda Norge. Barn tar i bruk de språkene som omgir dem og lærer språk ved å samhandle med andre. De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn muntlig språk. Små barn omgitt av tegnspråk, kan dermed kommunisere med omgivelsene tidligere med tegn enn med talespråk.

Lær tegnspråk

Læringsressurser for tegnspråk

Det tegnspråklige språksamfunnet

Tegnspråk er, som andre levende språk som er i daglig bruk, i utvikling og endrer seg over tid. Noen tegn blir lagt bort og nye blir utviklet i språkmiljøet. Tegnspråk er ikke konstruert av noen, og derfor er tegnspråk heller ikke internasjonalt. Men døve har lang tradisjon for å møtes på tvers av språk- og landegrenser, og det finnes kulturelt betingende likheter. Det finnes også dialekter, ungdomsslang og aldersbetingede varianter etc. I motsetning til norske talespråkdialekter er ikke dialektene knyttet til geografiske områder, men har historisk sett oppstått i tilknytting til de tidligere døveskolene. Det kan imidlertid se ut som om dialektskillene i norsk tegnspråk i dag er i ferd med å viskes ut.

Norsk med tegnstøtte (NMT) (Tegn-til-tale)

Rett til opplæring i og på tegnspråk

Tegnspråk i offentligheten

Norsk tegnspråk har sin plass i det offentlige rom. Kjente aktører er