Tjenesten opplæring i analyseverktøyet

PPT kan søke om å få opplæring i å bruke analyseverktøyet på egen hånd. Opplæringen gis til PP-kontor, og ikke til enkeltrådgivere.

Basiskompetanse om inkludering

For å utnytte potensialet som ligger i analysen, legges det til grunn at rådgiverne har en basiskompetanse om inkluderende praksis og i tillegg kompetanse i å hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling (jfr kvalitetskriterium i PPT).

Opplæring i analyseverktøyet i seks trinn

Innføringsdag (digitalt)

 • Teoretisk forankring
 • Gjennomgang av innhold i analyseverktøyet
 • Gjennomgang av hvordan et analysearbeid gjennomføres
 • Refleksjoner rundt bruken av verktøyet, etiske dilemma og andre problemstillinger som kan dukke opp.
 • Teknisk innføring i å bruke analysen. Gjennom dette får PPT tilgang til det digitale spørreskjemaet og skåringskjema for å bearbeide resultatene.

Mellomliggende arbeid

 • PPT velger ut to til fire barnehager/skoler hvor de ønsker å ta analysen
 • PPT starter gjennomføringen av analysearbeidet og innhenter data fra enhetene.
 • PPT bearbeider resultatene i skåringskjema og sender dem tilbake til barnehagen/skolen i form av grafiske framstillinger.

Oppfølgingsmøte (digitalt)

 • PPT og Statped ser gjennom resultater fra en eller flere utvalgte enheter og reflekterer sammen om resultatet og hvordan PPT skal ivareta videre prosess med barnehagene/skolene.
 • Opplæring i bruk av SWOT-metoden

Mellomliggende arbeid

PPT har møte med ledelsen på barnehagene/skolene for å reflektere om resultatene og velge ut en eller flere påstander som det skal arbeides med i kollegiet (ved bruk av SWOT). Statped kan bistå digitalt i dette møtet.

Gjennomføring av SWOT i kollegiet på barnehagene/skolene

 • Her er PPT fysisk til stede sammen med barnehagen/skolen. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at Statped deltar på dette møtet. Dette avklares i den enkelte sak.
 • Etter at SWOT- analysen er gjennomført, utarbeider barnehagene/skolene en tiltaksplan der de bestemmer seg for tiltak som skal iverksettes. PPT samarbeider tett med ledelsen for å gi støtte.

Avsluttende møte (digitalt)

PPT og Statped oppsummerer og reflekterer om arbeidet med analyseverktøyet. Aktuelle problemstillinger blir drøftet.

Etter gjennomført opplæring kan PP-rådgiverne bruke verktøyet på egen hånd.

Plattformen Office 365

Analyseverktøyet er foreløpig kun tilgjengelig for de som bruker Office365. Det jobbes med å gjøre verktøyet tilgjengelig via flere IT-systemer/plattformer.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!