Faglig samarbeid og koordinering | www.statped.no

Faglig samarbeid og koordinering

Det vil være en kompleksitet av tiltak både faglig, sosialt og fysisk rundt barn med store sammensatte vansker og utviklingshemming. For at kvaliteten skal bli god kreves mye koordinering både internt på skolen og i samarbeid med eksterne hjelpere. Det er avgjørende at lærerne får hjelp og støtte fra ledelsen i forhold til koordinering slik at de klarer å gi et godt opplæringstilbud. Eksempler på intern koordinering kan være å sette av tid til samarbeid, tilrettelegging i forhold til timeplanlegging, deltakelse på møter med eksterne samarbeidspartnere med mer.

gutt som holder på med knotter i klasserommet

Rundt et barn med spesielle behov er det også ofte mange eksterne fagfolk involvert, for eksempel PPT-rådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og fastlege. I perioder kan også veiledere fra andre instanser innen helse/habilitering eller Statped være inne i bildet. Når elevens vanskebilde er sammensatt, kan det å opprette en ansvarsgruppe være en god arbeidsform for å sikre tverrfaglig samarbeid. En slik gruppe er ikke lovpålagt, men vanlig for elever som mottar koordinerte tjenester fra kommunen og derfor har rett på en individuell plan (IP). Selv i tilfeller der en IP ikke utarbeides, kan en ansvarsgruppe eller annen form for nettverksarbeid være hensiktsmessig. En slik gruppe skal ha en koordinator med ansvar for å ha oversikt over det totale tilbudet til eleven. Koordinator har også et overordnet ansvar for at alle parter følger opp sine oppgaver knyttet til elevens tilbud. Hvem som er koordinator, varierer fra kommune til kommune.

Her finner du lenker til Foreldreutvalget for grunnskolen FUG og Foreldreutvalget for barnehagen FUB

Her kan du lese mer om ansvarsgrupper.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!