Til hovedinnhold

Musikk og synsnedsettelser

Læreplanen i musikk har noen kompetansemål som er basert på visuelle inntrykk. For at eleven skal kunne nå slike mål, vil det være behov for tilrettelegging.

Eleven vil ha behov for tilrettelegging innen områdene notasjonsteknikker, digitale musikkressurser og dans.

Notasjonsteknikker

Notasjon er skriftliggjøring av musikk, som for eksempel noter, besifring og grafisk notasjon. For å notere musikk eller lese notasjon, kan det være nødvendig med tilrettelegging. Her vil det være store individuelle variasjoner. For noen elever kan det være tilstrekkelig med forstørring og gode kontraster. For andre kan det være aktuelt å bruke alternative arbeidsmetoder, for eksempel punktskriftnoter.

Punktskriftnoter

Punktskriftnoter leses lineært og bruker 6-punktcellen. Å benytte punktskriftnoter krever en annen arbeidsmetodikk enn visuelle noter. Det er viktig at eleven som bruker punktskrift, blir eksponert for noter på lik linje med medelevene.

Hva er punktskriftnoter?

Hvordan leser blinde noter? Denne filmen gir deg en innføring i punktnoter og hvordan de brukes.

I Norge produseres punktskriftnoter av Statped og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Punktnotekriterier

Videoen nedenfor gjennomgår alle notekriteriene. Den gir også svar på hvordan man kan skille noter fra andre musikktegn i punktskrift.

Akkurat som visuelle noter har også punktskrift andre tegn enn noter som for eksempel kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ulike regler og kriterier for noter. På den måten kan punktleseren lett skille notene fra andre tegn i et notert musikkstykke.

Noteverdier

Denne filmen tar for seg hvordan man skriver noteverdier i punktnoter.

I punktnoter bruker man punkt 3 og 6 for å bestemme de ulike noteverdiene. Siden det kun er fire kombinasjoner av punkt 3 og 6 brukes de samme kombinasjonene for ulike noteverdier. Om man skal skrive flere rytmer som i ett rytmepartitur, skiller man de ulike stemmene ved å gi ulike notenavn til stemmene.

Oktavtegn

I visuelle noter bruker man nøkler som g-nøkkel og f-nøkkel. Punktnoter bruker vanligvis oktavtegn i stedentfor nøkler. Videoen nedenfor tar for seg oktavtegn.

I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så mye som mulig av notene skal være innenfor linjesystemet. I punktnoter kan man også bruke nøkler, men for å spare plass bruker man vanligvis oktavtegn. Det finnes ulike regler for når og hvor ofte oktavtegn skal brukes for at punktnotene skal være mer oversiktlig å lese.

Videoen er ment som en videreføring av opplæring i punktnoter. Man kan for eksempel bruke videoen til repetisjon og opplæring.

Besifring

Eleven kan bruke besifring med punktskrift på to måter. Den vanligste er å skrive med punktskriftbokstaver over sangteksten. En annen metode er å skrive besifring i punktskrift, der noten angir besifring og lengde på besifringen. Begge måtene er beskrevet i Intrata – innføring i punktskriftnoter, del 1. Heftet kan bestilles på Statped.no

Grafisk notasjon

Grafisk notasjon kan supplere lytting til musikk, være et verktøy i komponering eller brukes som skriftlig instruksjon til utøving av musikk. Grafisk notasjon kan framstilles gjennom grafiske linjer for å notere og beskrive tonehøyde, eller med prikker til å notere og beskrive takt eller rytme.

For noen elever vil grafiske fremstillinger være utilgjengelig fordi de kun er visuelle. Dette kan tilpasses taktilt:

  • linjene som beskriver tonehøyde, kan markeres med en fysisk tråd som går opp og ned med tonehøyden
  • ulike grafiske figurer kan plasseres i forhold til hverandre i tråd med tonehøyden
  • takt, rytme, volum eller dynamikk kan markeres med ulik tykkelse eller avstand mellom de grafiske figurene

Grafisk notasjon kan også gjøres tilgjengelig med taktile bilder i punktskrift eller på svellpapir.

Notasjonsprogram

Det finnes ulike notasjonsprogram som fungerer godt for elever med synsnedsettelser. Programmene som omtales her er Musescore og Sibelius.

Musescore konverterer noter til music.xml-filer. Programmet har også mulighet for forstørring, kontraster og fargelegging, og kan brukes på ulike digitale enheter. Musescore fungerer best med skjermleseren NVDA, men man kan også bruke JAWS eller SuperNova.

Sibelius brukes ofte i videregående og høyere utdanning.

For å skrive ut music.xml-filer i punktskrift, kan man bruke Sao Mai Braille-programmet.

Musescore

Musescore (musescore.org) er et gratis notasjonsprogram for Windows, MacOS og Linux.

Nedenfor følger er en serie av filmer som viser hvordan du kan bruke notasjonsprogrammet Musescore med skjermleser.

Dette er tilleggsprogrammene og nettsidene som brukes i videoene:

Opprette et dokument/partitur

I denne filmen går vi gjennom hvordan du setter opp et partitur med instrument, toneart, taktart, tittel og komponist.

Skrive inn noter

I denne filmen går vi gjennom hvordan du skriver noter og navigerer i pianostemmen, diskant og bassnøkkel (høyre og venstre hånd). I dette tilfellet skriver vi første takt i sangen "Albert Åberg" for piano.

Navigering, rydding og lagring for utskrift

I denne filmen viser vi hvordan du navigerer og gjør klart dokumentet for lagring og utskrift i punktskrift.

Musescore kan konvertere til punktskriftnoter. På nåværende tidspunkt (Musescore 4.0) fungerer ikke det optimalt. Derfor viser vi hvordan du kan gjøre det via programvaren Sao Mai Braille.

Utskrift av noter i punktskrift

I denne filmen viser vi hvordan du skriver ut i punktskrift fra en musicxml-fil med programvaren Sao Mai Braille.

Finne notemateriell

Denne filmen tar for seg hvordan du navigerer på internett og viser hvordan du kan laste ned noter på nettsiden IMSLP.

Sibelius

Sibelius (avid.com) er et notasjonsprogram som fungerer best på pc med skjermleser. Du må også installere Doolet (musicxml.com). Doolet er en plugin for at Sibelius skal lage tilfredsstillende musicxml-filer.

Sibelius har laget en tilgjenglighetspakke som gjør det lettere å bruke Sibelius med skjermleser. Denne kan lastes ned herfra: VIP Sibelius accessibility.zip (avid.secure.force.com). På nettsiden ligger det ulike funksjoner og instruksjoner for hvordan du bruker dem.

Sibelius er ikke gratis.

Visuelle noter

For at eleven lettere skal forstå hva de seende holder på med kan det være nyttig at eleven får en lett innføring i hvordan det seende systemet virker. På den måten blir også eleven mer inkludert.

Visuelle noter

Visuelle noter

Taktilt og visuelt hefte som kan brukes av både seende og de med nedsatt syn.

Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det inneholder tegn som forekommer i musikklærebøker for grunnskolen. Taktil lesbarhet er prioritert.

Heftet er ment slik at eleven som leser punktskrift kan sammen med seende lærer og medelever få et forhold til visuelle musikknoter. Denne ressursen er spesielt nyttig fordi den kan brukes uavhengig om man kan punktskrift eller ei. Men det er heller ingen ulempe å kunne punktskrift. Heftet sammenligner punktnoter og visuelle musikknoter.

Heftet kan brukes i klasserommet for alle elever, både seende og de med nedsatt syn i innlæringen av musikknoter.

Ressursen er i papirpunkt og visuell skrift. For å kunne skrive den ut må man ha en printer som printer punkter og visuell skrift på samme side. Statped printer og sender på bestilling.

Boka kan bestilles her.

Digitale musikkressurser

For å notere kan eleven bruke notasjonsprogram. Ved komponering, produksjon og redigering av musikk kan ulike DAW-program være egnet. Bruk av slike digitale musikkressurser forutsetter opplæring og forkunnskaper. Opplæringen kan gis som del av opplæringen i bruk av tekniske hjelpemidler.

DAW-program

DAW-program

Reaper, Logic og GarageBand er eksempler på DAW-program som har god tilgjengelighet for elever som bruker punktskrift. De fungerer også godt for elever med nedsatt syn. Før man begynner å bruke et DAW-program, bør tilgjengeligheten sjekkes opp mot enheten som skal brukes. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å bruke en taktil styrekonsoll, for eksempel et MIDI-keyboard.

GarageBand

GarageBand er et DAW-program som fungerer godt på Mac, iPad og iPhone med skjermleseren VoiceOver. Det kan være nyttig med et midikeyboard til GarageBand på iPad når eleven skal spille inn de ulike instrumentene. Det kan da bli mer presist og enklere å treffe enn på en berøringsskjerm. Her er instruksjoner for hvordan du bruker GarageBand på iPad og iPhone med VoiceOver.

Reaper

Reaper fungerer godt med skjermleser, både på pc og Mac. De har også sin egen tilgjengelighetsside (reaperaccessibility.com) hvor du kan se hva du trenger for å komme i gang når eleven bruker skjermleser.

Nyttige apper og program

Her finner du en oversikt over apper og program som fungerer godt med skjermleser.

iReal Pro

iReal Pro er en hendig og tilgjengelig musikkapp som spiller akkompagnement. Denne appen kan du bruke sammen med instrumentet ditt, eller når du øver på å synge. Akkompagnementet kan tilpasses med tempo, toneart og musikksjanger. Appen er godt tilgjengelig med VoiceOver.

Royal Dutch Visio er et nederlandsk kompetansesenter for personer med synsnedsettelser. De har laget en fremgangsmåte (kennisportaal.visio.org) for hvordan appen kan brukes av blinde og svaksynte. Fremgangsmåten er på nederlandsk.

Dans

For elever med nedsatt syn kan innlæring av ulike dansestiler være krevende fordi det er ofte basert på visuell imitasjon. For å legge til rette for en opplæring i dans som ikke er basert på synsinntrykk, kan improvisasjon og komponering være et alternativ.

Improvisasjon bygger på umiddelbare og tidligere synserfaringer. For en elev som er blind eller sterkt svaksynt, kan manglende synsinntrykk gjøre at det er krevende å improvisere en dans. Improvisasjon forutsetter derfor forberedelse og klare rammer. En måte å forberede eleven på er gjennom innlæring av ulike bevegelser som kan inngå i elevens repertoar.