Spesialpedagogiske og språklige tjenester | www.statped.no

Rådgivning og veiledning

Vi gir rådgivning og veiledning til kommuner, fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler. Rådgiving/veiledning gis på norsk og samisk. For å tilbudet kreves søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Statpeds fagområder er utgangspunkt for rådgivningen/veiledningen.

Rådgivning/veiledning gis alltid i samarbeid med PPT i kommunen/fylkeskommunen.

Rådgivning er å gi råd og forslag til tiltak med utgangspunkt i det utfordringsbildet som PPT beskriver.

Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål for å skape refleksjon og bidra til å utvikle ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

Auditiv-verbal språkveiledning.

Før PPT søker Statped om en tjeneste, kan PPT kontakte Spør oss for å avklare behov.

Når PPT søker Statped om en individtjeneste, må PPT ha kartlagt personen som søknaden dreier seg om, så godt det lar seg gjøre, satt i verk tiltak lokalt og evaluert tiltakene.

Spesialpedagogisk kartlegging

Kartlegging av brukere skal i utgangspunktet foretas av kommunen, i noen tilfeller av spesialisthelsetjenesten. Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om bistand til å gjennomføre kartlegging.

Kartlegging omfatter observasjon og kartlegging av brukeres individuelle forutsetninger og betingelser om opplæring, deltakelse og læringsmiljø.

Målet med kartlegging er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte.

Statped benytter standardiserte tester og utredningsverktøy for å gjennomføre kartlegging. Etter kartlegging utarbeider vi en rapport med oppsummeringer og forslag til tiltak som sendes til kommunen ved pedagogisk-psykologisk tjeneste med kopi til foreldrene og skole/barnehage.

Samiskspråklig kartlegging

Statped kan gi støtte til sakkyndig vurdering dersom PPT ikke har fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig kartlegging, utredning eller observasjon av samiskspråklige brukere.

Utredning

Statped kan på noen fagområder gi supplerende utredning når PPT ikke har kompetanse til å gjøre det selv.

Utredninger av synsfunksjonen

Statped gjør pedagogiske utredninger av synsfunksjonen. Vi undersøker hva personen ser og hvordan han bruker synet i ulike aktiviteter og under ulike synsbetingelser. Statped gjør også tverrfaglig synsutredning.

Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

Statped foretar tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer med komplekse og omfattende synsvansker, for personer med kombinerte sansetap og ved spørsmål om døvblindhet. Statped foretar oppfølgende tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger for personer som er identifisert med døvblindhet.

Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er gitt et særlig ansvar for ledelse og tilrettelegging av arbeidet til Nasjonalt tverrfaglig team (NTT). Teamet er sammensatt av kvalifiserte fagpersoner innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), som Statped er en del av.

Når både syns- og hørselsfunksjoner er nedsatt er det viktig å kartlegge omfanget for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Vi bruker da funksjonsbetegnelsen døvblindhet, og dette utredes av blant annet Statped i samarbeid med Nasjonalt tverrfaglig team

Nasjonalt tverrfaglig team er sammensatt av kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder og fagpersoner innen pedagogikk og psykologi fra enhetene i NKDB. Til sammen innehar teamet bred og høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. Teamet består av øyespesialist, øre-nese-hals-spesialist, genetiker, psykologspesialist, nevropsykolog, synspedagog, audiopedagog og spesialpedagog. Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov.

Kartlegging av kombinerte sansetap

Syns- og hørselsfunksjon blir gjerne utredet på øyeavdelinger og øre-nese-hals avdelinger på sykehus. Diagnostisering av syndromer eller tilstander gjøres også på sykehus. Statped bistår med funksjonelle utredninger for å kunne tilrettelegge med hjelpemidler og pedagogisk tilnærming i opplæring. Statped bistår også med å utrede barn og unge med så alvorlige sansetap at funksjonsbetegnelsen døvblindhet kan være aktuell.

Strakstilbud

Strakstjeneste er en tjeneste som gir rask tilgang til informasjon og veiledning ved nyoppdagede funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne.

Målgruppe for tjenesten er personer med nyoppdaget funksjonsnedsettelse, deres foresatte og helseinstitusjoner. Det kreves samtykke fra personen det gjelder og/eller foresatte. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk psykologisk tjeneste, den/de som er målgruppe for tjenesten kan ta direkte kontakt med Statped.

Henvendelse med behov for tjeneste sendes til: Statped postmottak, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND, tlf. 934 02 196.

Strakstilbudet er et avgrenset tilbud. Dersom det er behov for videre oppfølging, må PP-tjenesten i brukerens bostedskommune sende en søknad til Statped.

For personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som ikke er under opplæring, nyttes eget søknadsskjema.

Nyoppdaget hørselstap

Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Strakstilbudet blir gitt innen to uker fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. 

Se film om strakstilbud og foreldresamtale

 

Målgruppe er foresatte som nylig har fått påvist hørselstap hos sine barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år.
Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens kommunikasjon og samspill. Det er også viktig å få etablert et tilpasset og koordinert tjenestetilbud.

Samtalene tar opp temaer som samspill, språkutvikling og pedagogiske tilbud til barn med hørselstap. Det blir gitt utfyllende informasjon om hørselstap og konsekvenser av dette. Vi informerer også om hjelpeapparatet og hvilket veilednings- og kurstilbud som finnes for foreldre. 

Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen eventuelt skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig, slik at den kan gi foreldrene nødvendig bistand. 

Sykehus, høresentraler og helsestasjoner kan kontakte Statped uten søknad. 
Foreldre kan ta direkte kontakt med Statped. Når andre enn foreldre/foresatte tar kontakt, må det foreligge informert samtykke fra foreldrene/foresatte. 

Se også kurstilbudet God start

Nyoppdagede kombinerte sansetap

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap.

Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og situasjon så raskt som mulig etter at sansetapet er stadfestet. Tilbudet er i første rekke rettet mot barn i første leveår, men det er likevel ingen aldersgrense.

Målet er å trygge foreldrene gjennom samtaler, informasjon, råd og veiledning slik at samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn etableres, opprettholdes og videreutvikles.

Barnet bør være diagnostisert fra sykehus. For å kunne gi best mulig rådgivning kan det være behov for medisinske opplysninger om diagnose, syns- og hørselsfunksjon. Informert samtykke fra foresatte er nødvendig.

Strakstilbud gis til alle foreldre/foresatte som ønsker det. Tilbudet har en familieorientert tilnærming og tilbyr hjemmebesøk innen to uker etter henvendelsen eller når foresatte er klare for det. Dersom det er aktuelt, kan Statped arrangere møteplasser for familier med babyer/småbarn.

Det gjøres avtale med familien om tid og sted og hvem som skal delta i samtalen. Samtalens innhold og forløp skal ta utgangspunkt i foreldrenes situasjon og behov. Vanligvis gjennomføres det ett til to møter. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom PPT ikke deltar, avtales det med foresatte når og hvordan kommunen skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig.

For personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet som ikke er under opplæring, nyttes eget søknadsskjema.

Nyoppdaget alvorlig synsnedsettelse eller blindhet

Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Det består av informasjonssamtaler og rådgivning til bruker, omsorgspersoner og/eller fagpersoner.

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Henvendelsen kommer som regel fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte.

Strakstilbudet gis i løpet av få dager etter at Statped er kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen få samtaler. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

Ved ervervet hjerneskade

Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning, kort tid etter at skaden har oppstått.

Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag eller opplæringsarena (skole/voksenopplæring). PPT og andre involverte aktører (f.eks. barnehage/skole/helsestasjon) bør derfor delta.

Hensikten er å skape en felles forståelse gjennom informasjon om hva ervervet hjerneskade er samt gi en orientering om Statped sitt spesialpedagogiske og faglige tilbud på området.

Strakstilbudet gis ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Målet er å bistå med å etablere et tilpasset og koordinert utviklings- og opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarena

Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

Statped har et tilbud om grunnskole og videregående skole for elever med medfødt døvblindhet ved Diamanten skole for elever med døvblindhet i Oslo. 

Tilbudet kan gis til elever i Oslo, Viken, og Innlandet. Skolen tar utgangspunkt i de ordinære læreplanene i Fagfornyelsen. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP) når en elev har fått vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring.

I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse.

Helårsopplæringen foregår i et stimulerende taktilt språkmiljø der elevene kan oppleve fellesskap og utvikle sin sosiale kompetanse.

Skolens tilbud er for elever i grunn- og videregående skole som på grunn av sin medfødte døvblindhet har behov for taktil tilnærming i sin opplæring. Elevene får undervisning i og på ulike alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Skolen har som mål

 • å sørge for at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer
 • å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der det legges vekt på forutsigbarhet, kreativitet og struktur
 • å bidra til å utvikle trygghet og selvstendighet for mestring og størst mulig deltakelse i sosialt samspill og i storsamfunnet

Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

Deltidsopplæring foregår i et tegnspråklig miljø, med vekt på å utvikle flere språk/en bimodal tospråklighet. Det kan gis deltidsopplæring i inntil 12 uker i aldersblandete grupper på hovedtrinn 1.–4., 5.–7. og 8.–10.

Statpeds deltidsopplæring er definert som en alternativ opplæringsarena. Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale med elevens bostedsskole.

Søknad om deltidsopplæring sendes til Statped innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Søknader som kommer inn etter den fristen, vil behandles fortløpende. Når tjenesten innvilges, blir vedtak sendt til PPT, med kopi til skole og foresatte.

Ved førstegangs søknad vedlegges sakkyndig vurdering, gyldig for kommende skoleår. Denne kan ettersendes søknaden innen 3 måneder. Søknad om deltidsopplæring må fornyes ved overgang fra småskole- til mellomtrinn, og mellom- til ungdomstrinn. Ved søknad om videreføring av deltidsopplæring ved overgang til mellom-/ungdomstrinn må det legges ved ny sakkyndig vurdering dersom det er vesentlige endringer fra den tidligere.

Elever som vil ha utbytte av norsk tegnspråk i opplæringen, kan få tjenesten deltidsopplæring hos Statped. For at grunnskoleelever med vedtak om opplæring i norsk tegnspråk etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller individuelt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovas § 11-6 (udir.no), skal få deltidsopplæring, må pedagogisk-psykologisk tjeneste søke Statped om en individtjeneste.

Innhold i søknaden

Elevens behov for opplæring i tegnspråk må begrunnes. I samsvar med barnekonvensjonen må motivasjon for tegnspråk og søknad om deltidsopplæring drøftes med eleven. Følgende må tydelig fremkomme av søknaden og av den sakkyndige vurderingen.

 1. Opplæringsparagraf: Det oppgis om eleven får tegnspråkopplæring etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller 11-6 (udir.no).
 2. Behov/mål: PPT må beskrive målet med tegnspråkopplæringen på en alternativ opplæringsarena.
 3. Omfang: Det oppgis hvor mange uker i løpet av skoleåret det ønskes deltidsopplæring. PPT kan på vegne av foresatt og skole søke om inntil 12 uker deltidsopplæring, uten trekk i kommunens rammetilskudd. Statped deltidsopplæring legger til rette for seks uker i aldersblandete grupper på 1.–4. trinn, 5.–7. trinn eller ungdomstrinnet. Uker ut over dette avtales individuelt.

Antallet uker med deltidsopplæring fastsettes i samråd mellom PPT, skole og foresatte. Elevens behov skal legges til grunn.. Ved behov for flere uker deltidsopplæring enn opprinnelig avtalt, bekreftes dette skriftlig av PPT. Det er ikke behov for en ny søknad

Individuelle behov: Når det foreligger særskilte tilretteleggingsbehov ut over det som går på tegnspråkopplæring, er det viktig at Statped gjøres kjent med dette. Dersom eleven har et særlig behov for individuell oppfølging, kan det være aktuelt med følge fra bostedsskole.

Rektor

Rektor ved bostedsskolen fatter et enkeltvedtak om opplæring i og på tegnspråk etter opplæringslovas § 3-4 (udir.no) og/eller individuelt tilrettelagt opplæring etter opplæringslovas § 11-6 (udir.no). I tillegg må det fattes et vedtak om opplæring på en alternativ opplæringsarena, jamfør rundskriv UDIR 3-2010 (udir.no), og vedtak skal sendes til Statped postmottak innen 15. september hvert skoleår.

Lærere på bostedskoler

Statped tilbyr kurs for lærere og ansatte i skole og SFO som har ansvar for tegnspråklige elever. Videre vil lærere bli invitert til å delta i et digitalt nettverk for lærere. Dette er en arena der lærere kan drøfte og utveksle erfaring knyttet til opplæringen.

Om deltidsopplæringen

I all opplæring på grunnskolenivå er det kommunen som har det overordnede ansvar for elevens opplæring. For de aller fleste elevene vil dette bety nærskole i hjemmemiljø, for enkelte andre en interkommunal skole eller en privatskole. I alle tilfeller er det elevens kommune, oftest delegert til rektor, som har hovedansvar for elevens opplæring.

Alternativ opplæringsarena

Statped deltidsopplæring er ikke en skole, men er definert som en alternativ opplæringsarena. Statped gjennomfører deler av elevens opplæring etter søknad fra PPT og i samarbeid med elevens skole.

En alternativ opplæringsarena er et område der en eller flere elever får opplæring utenfor skolens område og foregår i tråd med rundskriv Udir 3-2010 (udir.no).

Rektors ansvar

Rektor på elevens bostedsskole har det overordnede ansvar for opplæringstilbudet, også når elevene er på en alternativ opplæringsarena.

For at en elev skal kunne få opplæring på en alternativ opplæringsarena, må eleven ha et enkeltvedtak i tråd med rundskriv Udir 3-2010. Rektor kan ikke skrive enkeltvedtak om alternativ opplæringsarena i Statped uten hjemmel i opplæringslova § 2-6 og/eller § 5-1.

Faglig innhold

I deltidsuker jobber elevene temabasert med utvalgte fag, der tegnspråk er en del av all undervisning. I alle deltidsuker er det fokus på de fire fagene for elever som følger opplæringslova § 2-6 og har tegnspråk som førstespråk:

 • norsk for elever med tegnspråk
 • norsk tegnspråk
 • engelsk for elever med tegnspråk
 • drama rytmikk

For elever som følger ordinære læreplaner og har tegnspråkopplæring etter opplæringslova § 5-1, finner Statped andre relevante mål å jobbe etter.

Mellom deltidsukene har alle elever tilbud om å delta i fjernundervisning i tegnspråk. Videomøter gir elevene en arena der de kan praktisere den muntlige delen av tegnspråk, og holde kontakt med de andre deltidselevene. Til fastsatte tider møter de 3-4 andre elever og lærere fra Statped deltidsopplæring

Mål

Statped deltidsopplæring defineres som en alternativ opplæringsarena, og er bemannet i henhold til opplæringslovens kompetansekrav til lærere. Undervisningen er basert på elevens enkeltvedtak i kommunen, og Statped deltidsopplæring samarbeider med bostedsskoler for at elever skal kunne nå sine læringsmål.

Elever tilknyttet deltidsopplæringen har en ansvarlig lærer følger opp den enkelte elev og samarbeider med lære på bostedsskolen om helhetlig opplæring. Det kreves et godt samarbeid mellom bostedsskolen og Statped for å skape god sammenheng i opplæringen.

Konkretisering av mål og ansvarsfordeling fastsettes i en årlig, individuell samarbeidsavtale mellom elevens bostedsskole og Statped.

Fjernundervisning

Elever som har enkeltvedtak om Statpeds tjeneste «Deltidsopplæring i tegnspråk for grunnskoleelever», får tilbud om fjernundervisning i norsk tegnspråk som en del av opplæringen. For å møtes i trygge rammer som ivaretar personvern, bruker Statped læringsplattformen Canvas.

Å lære språk forutsetter kommunikasjon med andre, men mange deltidselever har få tegnspråklige samtalepartnere i hjemmemiljøet. Derfor tilbyr deltidsopplæringen én økt med fjernundervisning i uken. Avhengig av alder og individuelle forutsetninger, kan økten vare fra 20 til 45 minutter.

Målet med fjernundervisning er å kunne skape en språklig arena der elevene får brukt tegnspråk med jevnaldrende. Fjernundervisning tar utgangspunkt i læreplanen for norsk tegnspråk og/eller den tegnspråklige delen av elevers individuelle opplæringsplan. Det er en integrert del av deltidsopplæringen, og vil derfor knyttes til tema som det undervises i de ukene elevene er på deltidsopplæring.

Oversikt over tid og grupper vil bli kommunisert til den enkelte skole, og planer utarbeides i samarbeide med lærer på bostedsskole. Fjernundervisning i tegnspråk forutsetter at ansatte ved bostedsskole har tid og kompetanse for å følge opp eleven i arbeidet med tegnspråk.

Fjernundervisning er en del av deltidsopplæringen og skolen melder seg på gjennom Statped kurskalender. Det trengs ingen kurskode. Det er avgjørende at Statped har oppdatert kontaktinformasjon til lærer, skoleledelse og it-avdeling i kommunen, på den måten kan vi i felleskap sikre at det tekniske ikke hindrer eleven i å delta i undervisningen.

Læringsplattformen Canvas

Statped bruker læringsplattformen Canvas til alle som mottar tegnspråkopplæring fra Statped. Her legges det ut informasjon, lærestoff og oppgaver som skal besvares med filminnleveringer. I denne forbindelse trenger Statped samtykke for å kunne motta og lagre filminnleveringer.

Brukerne får individuell påloggingsinformasjon for å kunne samhandle med elever/kursdeltakere og lærere i Statped innenfor trygge rammer som ivaretar personvernlover. Lærere ved bostedsskoler kan også få individuell pålogging for å samarbeide om opplæringen, dette avtales med elevens ansvarlige lærer i Statped. Slik bruker du Canvas og nyttig informasjon for brukere og teknisk ansvarlige.

Logg inn med din påloggingsinformasjon.

Undervisningssteder

 • Deltidsopplæring i Bergen tar imot elever fra Rogaland og Vestland.
  Undervisningen gis på Nattland oppveksttun.
 • Deltidsopplæringen i Oslo tar imot elever fra Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken.
  Undervisningen gis ved Statped og holder til i D-bygget på Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768.
 • Deltidsopplæringen i Trondheim tar imot elever fra fylkene Nordland og Troms og Finnmark, Trøndelag og Møre og Romsdal.
  Undervisningen er på Statped, i bydelen Heimdal, Trondheim.

For elever fra de to nordligste fylkene har Statped i samarbeid med Tromsø kommune et tilbud om to ekstra deltidsuker i året.

Tilbudet gjelder for alle elever i grunnskolen, og opplæringen gis i aldersblandet gruppe. Disse ukene har en nordnorsk profil, og er ment for å gi elever, foreldre og søsken mulighet til å bli kjent og bygge nettverk i nord. Samiske tema er en naturlig del av opplæringen disse ukene. Foreldre får tilbud om kurs samtidig som deltidsopplæringen, men disse er ikke en del av Se Mitt Språk. Søsken inviteres også til tegnspråkkurs.

Overnatting

Elever og foresatte som bor langt unna Statpeds lokaler (mer enn1 times reisevei), får et overnattingstilbud på hotell. Kost og losji er kostnadsfritt for kursdeltakere. Statped tar ikke ansvar for elever før/etter skoletid. Ved overnatting må barn/ungdom ha tilsyn og Statped dekker derfor også kost og losji for en voksen.

Statped legger til rette for sosiale møteplasser og -aktiviteter for elever, samt foreldre og søsken, på ettermiddag og kveldstid når de deltar på de fysiske samlingene.

På ungdomstrinnet inviterer Statped alle deltidselevene til to nasjonale ungdomsuker. Da møtes deltidselever fra hele landet til læring i et størres tegnspråklig læringsmiljø der de også kan knytte kontakter i andre deler av landet.

Kostnader

Opplæring og botilbudet er Statped er kostnadsfritt for foresatte og kommune. Kurs for foresatte og deltidsopplæring for elever koordineres, men kan ha ulikt omfang. Når foresatte er på kurs, kan de søke om opplæringspenger fra NAV.

Elevens rettigheter og kommunens forpliktelser med hensyn til skyss, reisefølge og tilsyn er regulert i opplæringslova kapittel 7, her legges ansvaret til elevens bostedskommune.

Dette innebærer at det er kommunens ansvar å sørge for tilsyn ut over skoletid når en elev er på deltidsopplæring i regi av Statped. Vanligvis vil dette være foresatte, men kommune kan avtale andre løsninger for tilsyn ut over skoletid.

Kurs etter søknad

Kommuner/fylkeskommuner kan søke Statped om deltakelse på noen kurs. Kurs som er åpne for alle finner på denne kurssiden.

Opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning (Se mitt språk)

Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn som har en hørselshemning.

Opplæringen skal bryte språkbarrieren i familien. Vi fokuserer derfor på barnets tospråklige tilhørighet og ikke på funksjonsnedsettelsen.

Opplæringen gis til barnet er 16 år med to til fire kursuker per år.

Målgruppe

 • Foreldre til hørselshemmede barn
 • Foreldre til barn med kommunikasjonsutfordringer som ikke skyldes nedsatt hørsel.

Mål

Foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk.

De skal få innsikt i døves kultur og historie, kunnskap om tospråklighet norsk/norsk tegnspråk og informasjon om rettigheter gjennom folketrygden og opplæringsloven.

Gjennom møte med fagpersoner og foreldre ha fått innspill som på ulike måter har gitt dem økt trygghet i det å ha omsorgsansvar for et barn som har en hørselshemning.

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped.

Forarbeid før søknad

Deltakere på Se mitt språk kan ha rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgiver om planlagt fravær i forbindelse med kursrekker.

Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om de dekker reiseutgifter.

Gjennomføring

Se mitt språk strekker seg over barnets første 16 leveår. Kurset varer til sammen 40 uker. Hver uke består av 25 undervisningstimer.

Kurset blir holdt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Deltakere fra nord deltar på kurs i Trondheim.

Kurset er et samarbeid med Signo skole og kompetansesenter og Ål folkehøgskole for døve. Deltakere tilbys egne uker/moduler som gjennomføres på Ål som en integrert del av programmet.

Undervisningen bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn (Norsk fjernundervisning, 1995).

Statped dekker kost og losji. Reiseutgifter kan dekkes av hjemkommunen etter søknad. Foreldrene har rett til opplæringspenger.

Last ned brosjyren om Se mitt språk i PDF-format 

For foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap (God Start)

God start er et kurstilbud for foreldre til barn i alderen 0–3 år med nyoppdagede hørselstap.

Kurset tar opp ulike tema knyttet til hørselstap, språk, samspill og kommunikasjon. Vi gir også en grunnleggende innføring i tegnspråk.

Målgruppe

Foreldre til barn med nedsatt hørsel, uavhengig av barnets type eller grad av hørselsnedsettelse.

Mål

Kurset skal gi foreldrene grunnleggende kunnskap om

 • nedsatt hørsel og konsekvenser av hørselstap
 • hvordan stimulere til utvikling av lytteferdigheter og talespråk
 • språk og språkutvikling – tospråklighet, talespråk og tegnspråk
 • samspill og kommunikasjon
 • grunnleggende ferdigheter i tegnspråk
 • muligheter for nettverksbygging og erfaringsutveksling

Hvordan få tjenesten

Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene sender søknad til Statped. Dersom kommunen bekrefter at søknadsprosessen har startet, kan Statped sende invitasjon til bruker før vi har mottatt søknad.

Forarbeid før søknad

Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten søker om plass på kurs.

Det er ønskelig at familien har fått Strakstilbud før første samling.

Rettigheter

Deltakere på God start har rett til opplæringspenger fra NAV. Foreldre må selv informere arbeidsgivere om planlagt fravær i forbindelse med kursuker.

Gjennomføring

God start er en kursrekke med seks samlinger. Kursene går over to år med tre samlinger per år. Samlingene arrangeres fire steder i landet. Familier som er tilreisende, får tilbud om å ha med barn og søsken under skolepliktig alder.

Statped dekker kost og losji. Vi organiserer overnatting for foreldre og barn samt skyss mellom overnattingssted og kurssted. Statped dekker ikke utgifter til reise. Brukere må selv avklare med kommunen om den dekker reiseutgifter.

Andre kurs

Statped tilbyr flere kurs for foreldre til hørselshemmede barn. Vi drøfter med hver enkelt hvilket tilbud barn og foreldre ønsker etter God start.

Etter God start kan foreldre fortsette i Se mitt språk fra modul 5.

I enkelte tilfeller ønsker foreldre å delta på Se mitt språk selv om de ikke har gjennomført alle samlingene i God start. I disse tilfellene anbefaler vi foreldrene å delta på innføringskurs i tegnspråk.

Stønad og rettigheter ved tjenester

Foreldre/foresatte som er i arbeid og følger barn til utredning/kartlegging hos Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14.

Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt.

Reiseutgifter

Ved utredning som er henvist til Statped fra et helseforetak, dekkes reiseutgifter av HELFO, jamfør pasientreiseforskriften (lovdata.no). Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515.

Dersom utredningen ikke dekkes av pasientreiseforskriften, kan foreldre/foresatte søke kommunen om dekning av reiseutgifter. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.

Personer med døvblindhet som har «grønt kort» har sammen med annen legitimasjon rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen gjelder ikke flyreiser.

Rettigheter ved deltakelse på kurs i regi av Statped

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger. Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven § 9-14 (lovdata.no).

Det er et krav i folketrygdloven § 9-14 at «opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta seg av og behandle barnet».

I Rundskriv til ftrl kap 9 – Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom - Lovdata står det følgende om legeerklæring og dokumentasjon:

«Det kan etter § 9-14 innvilges opplæringspenger ved omsorg for funksjonshemmet barn eller barn som har langvarig sykdom. Det er etter femte ledd krav til at det legges fram legeerklæring i slike tilfeller.

Legeerklæringen må dokumentere at den aktuelle opplæringen er nødvendig for at omsorgspersonen skal kunne ta seg av og behandle barnet. Denne legeerklæringen kan komme fra helseinstitusjonen hvor opplæringen foregår, men det er ikke krav til det. Se nærmere om opplæringspenger i § 9-14 og kommentaren til den bestemmelsen.»

«Dersom det er dokumentert at barnet er hørsels- eller synshemmet, er det ikke nødvendig å kreve ny legeerklæring hver gang foreldrene/foresatte skal delta på opplæringskurs. Så lenge opplæringsbehovet er dokumentert, vil det i disse tilfeller som oftest være tilstrekkelig at Statped dokumenterer foreldrenes deltakelse.»

Viktige presiseringer

For å få rett til opplæringspenger fra NAV må de generelle vilkårene om opptjeningstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt, jamfør folketrygdloven § 9-2 (lovdata.no) og folketrygdloven § 9-3 (lovdata.no).

Foreldre/foresatte kan søke kommunen om dekning av reiseutgifter.. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.

Rettigheter ved fravær for elever i videregående opplæring som får tjenester fra Statped

Der tjenester fra Statped bidrar til å oppfylle rettigheter etter opplæringsloven, vil elever ikke få registrert dette som fravær. Dette gjelder fraværsgrensen og føring av fravær på vitnemål/kompetansebevis. Statped dokumenterer fravær der elever ber om dokumentasjon.

Statped tilbyr utredning/kartlegging (alene eller sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste) og gir tjenester som støtter opp om rettigheter som følger av opplæringsloven, for eksempel

 • individuelt tilrettelagt opplæring
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring
 • alternativ og supplerende kommunikasjon 

Det er viktig at skolen er informert på forhånd om når eleven mottar slike tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!